دلوړو زده کړو وزارت
29 قوس 1395
په تحصیلي بنسټونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سایبري امنیت په موخه د معلوماتي ټکنالوژۍ دولسم کنفرانس، په لوړو زده کړو وزارت کې جوړ شو

په تحصیلي بنسټونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سایبري امنیت په موخه د معلوماتي ټکنالوژۍ دولسم کنفرانس، په لوړو زده کړو وزارت کې جوړ شو

په تحصیلي بنسټونو کې د معلوماتي ټکنالوژۍ سایبري امنیت په موخه د معلوماتي ټکنالوژۍ دولسم کنفرانس، په لوړو زده کړو وزارت کې جوړ شو

ادامه