وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 جوزا 1393
-
دهمين کنفرانس سه روزه تکنالوژي معلوماتي با اخذ تصاميم مشخص خاتمه يافت

دهمين کنفرانس سه روزه تکنالوژي معلوماتي با اخذ تصاميم مشخص خاتمه يافت

کنفرانس سه روزه انکشاف ساختار هاي تکنالوژي معلوماتي در پوهنتون هاي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي امروز با اتخاذ تصاميم مشخص خاتمه يافت. اين کنفرانس به منظور چگونگي استفاده موثر از تکنالوژي معلوماتي به ويژه در سکتور تحصيلات عالي مطابق نياز هاي عصر به کمک پوهنتون تخنيکي برلين تدوير گرديده و در آن هيات رهبري وزارت تحصيلات عالي، روساي پوهنتون ها، روسا و استادان پوهنحي هاي کمپيوتر ساينس و مسئولان تکنالوژي معلوماتي وزارت خانه ها شرکت نموده بودند. در جريان سه روز کنفرانس مهمانان دعوت شده، متخصصين، اساتيد کمپيوتر ساينس پوهنتون هاي افغانستان پيرامون انکشاف تکنالوژي معلوماتي، آموزش، ساختار و تطبيق تکنالوژي معلوماتي در سيستم اداري و تحصيلي افغانستان بحث و تبادل نظر نموده،‌ طرح ها و پيشنهادات شانرا ارائه کردند. جلالتمآب محمد اشرف غني رئيس جمهور افغانستان در دومين روز کنفرانس با شاملان کنفرانس از طريق ويديو کنفرانس تماس گرفته تدوير اين کنفرانس را گامي موثري در راستاي نهادينه شدن سيستم تکنالوژي معلوماتي در کشور خواند. رئيس جمهور کشور با اشاره به اينکه تقويت تکنالوژي معلوماتي در اولويت هاي کاري اش قرار دارد و بدون دسترسي به اين تکنالوژي پيشرفت در ساير عرصه ها ناممکن است، روي موضوعات مشخصي در تکنالوژي معلوماتي تاکيد نموده به وزارت تحصيلات عالي هدايت داد تا راهکار ها مناسبي را در زمينه تدوين و جهت تطبيق آماده سازند. تقويت زيربنا هاي تکنالوژي معلوماتي، استفاده موثر از آخرين انکشافات تکنالوژي معلوماتي جهان،‌ ايجاد يک بورد تکنالوژي معلوماتي به سطح رياست جمهوري،‌ توليد نيروي مسلکي در اين بخش، آموزش کادر هاي جوان دربخش تکنالوژي معلوماتي، ايجاد سهولت هاي وايرلس در پوهنتون ها، تدوين نصاب دوساله، چهارساله و شش ساله در بخش تکنالوژي معلوماتي، ايجاد زمينه هاي آموزش تکنالوژي معلوماتي در مکاتب و مصوونيت استعمال تکنالوي معلوماتي شامل اين هدايات بود. پوهنوال محمد عثمان بابري سرپرست وزارت تحصيلات عالي نيز روي کارکرد هاي اين وزارت در بخش تکنالوژي معلوماتي صحبت کرده اظهار داشت که راه اندازي برنامه اف گرين (AfgREN) دسترسي به منابع علمي تحقيقاتي، ايجاد سيستم مديريتي تحصيلات عالي يعني درج معلومات استادان و محصلان در ديتابس و انکشاف نيروي بشري که شامل ارتقاي ظرفيت ها در بخش تکنالوژي معلوماتي مي شود بوده و اين برنامه ها مطابق استراتيژي ملي تحصيلات عالي ادامه دارد. وي با اشاره به هدايات رئيس جمهور اظهار داشت که پس از ختم کنفرانس يک بورد علمي تکنالوژي معلوماتي ايجاد و در راستاي تطبيق هدايات داده شده و ساير فيصله هاي کنفرانس کار نمايند. در روز سوم و اخير کنفرانس متذکره فراغت نامه هاي 18 تن از پوهنتون تخنيکي برلين توسط سرپرست وزارت تحصيلات عالي و داکترنذير پيروز استاد پوهنتون تخنيکي برلين توزيع شده و شاملان کنفرانس يک سلسله پيشنهادات و طرح هاي مشخصي را بخاطر بهبود وضعيت تکنالوژي معلوماتي در پوهنتون ها ارائه نمودند. کنفرانس ياد شده در حالي داير گرديد که استراتيژي ملي تکنالوژي معلوماتي در تحصيلات عالي در حال تدوين ميباشد و ايجاد بک بورد علمي تکنالوژي معلوماتي بخاطر تطبيق هدايات رئيس جمهور کشور در زمينه و ساير پيشنادات قبول شده در کنفرانس در غنامندي استراتيژي ياد شده تاثير بسزايي خواهد داشت.