وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 جوزا 1393
-
سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

سومين نشست شبکه ملي انترنتي تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان به اشتراک نماينده گان سفارت ايالات متحده امريکا، يونسکو، بانک جهاني و بخش ملکي ناتو در وزارت تحصيلات عالي دايرشد. در اين نشست هيأت رهبري وزارت تحصيلات عالي، معين مسلکي وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي، نماينده گان بخش ملکي ناتو، رؤسا و تعدادي از استادان پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي کشور شرکت نموده بودند. در آغاز پوهنوال محمد عثمان بابري معين علمي و سرپرست وزارت تحصيلات عالي روي نيازمندي سکتور تحصيلات عالي به تکنالوژي معلوماتي و نقش آن در بلند بردن کيفيت و اعتبار دهي اين سکتور در کشور صحبت نموده گفت که مطابق استراتيژي ملي تحصيلات عالي کار شبکه ملي تحقيقاتي و تحصيلي دوسال قبل تکميل و در حال حاضر در پوهنتون هاي مرکزي در حال تطبيق است. به گفته وي امروز در تمام مراجع بين المللي در رابطه به اعتبار پوهنتون ها يکي از معيار مهم مساله تکنالوژي معلوماتي است. موصوف علاوه کرد که در تاريخ تحصيلات عالي افغانستان تکنالوژي معلوماتي طي يک دهه اخيرمنحيث يکي از معيار هاي مهم اعتبار ساختار هاي تضمين کيفيت و اعتبار دهي عرض اندام کرده و انکشافات چشمگيري داشته است. وي از بخش ملکي ناتو، سفارت ايالات متحده امريکا در کابل، يونسکو و بانک جهاني که در اين عرصه همکاري همه جانبه نموده اند ابراز قدرداني نمود. وي گفت دو ورکشاپ قبلي در زمينه در خارج کشور و ورکشاپ سومي جهت شرکت استادان و آشنايي آنان با مفهوم،اهداف و اهميت شبکه ياد شده اينک در کابل داير و روي چگونگي مديريت پروژه، تطبيق تخنيکي، پايداري و همکاري با ساير شرکاي پروژي بحث و تبادل نظر صورت گرفته تصاميمي اتخاذ خواهد شد. وي از اشتراک کننده گان نشست متذکره خواست تا با بحث هاي واقعبينانه تصاميم بهتر را در راستاي رشد و تقويت شبکه ملي تحقيقاتي و تحصيلي اتخاذ نمايند. بعداً انجنير بريالي حسام معين مسلکي وزارت مخابرات و تکنالوژي معلوماتي روي ارزش شبکه ملي تحقيقاتي و تحصيلي صحبت کرده همکاري هاي اين وزارت را در زمينه ابراز نمود. قابل ذکر است که در حال حاضر شش پوهنحي در پوهنتون هاي مرکزو ولايات فعال بوده و مراکز اي تي نيز در اين پوهنتون ها در حال شکل گيري ميباشد.