وزارت تحصیلات عالی افغانستان
08 جدی 1395
چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی
و اقدامات بعدی) برگزار شد

چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی و اقدامات بعدی) برگزار شد

چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی و اقدامات بعدی) برگزار شد

ادامه
25 قوس 1394
یازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی با حضور رئیس جمهور کشور افتتاح شد

یازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی با حضور رئیس جمهور کشور افتتاح شد

یازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی با حضور رئیس جمهور کشور افتتاح شد

ادامه
14 جوزا 1394
نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

ادامه
14 جوزا 1393
سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

ادامه
14 جوزا 1393
دهمين کنفرانس سه روزه تکنالوژي معلوماتي با اخذ تصاميم مشخص خاتمه يافت

دهمين کنفرانس سه روزه تکنالوژي معلوماتي با اخذ تصاميم مشخص خاتمه يافت

دهمين کنفرانس سه روزه تکنالوژي معلوماتي با اخذ تصاميم مشخص خاتمه يافت

ادامه