وزارت تحصیلات عالی افغانستان
08 جدی 1395
چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالیو اقدامات بعدی) برگزار شد

چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالیو اقدامات بعدی) برگزار شد

چهارمین ورکشاپ آموزش الکترونیکی در وزارت تحصیلات عالی تحت نام( بررسی وضعیت آموزش الکترونیکی در نهادهای تحصیلات عالی و اقدامات بعدی) برگزار شد

ادامه
29 قوس 1395
دوازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به هدف امنیت سایبری تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور، امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

دوازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به هدف امنیت سایبری تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور، امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

دوازدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی به هدف امنیت سایبری تکنالوژی معلوماتی در تحصیلات عالی کشور، امروز در وزارت تحصیلات عالی دایر شد

ادامه
14 جوزا 1394
نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

نقش وزارت تحصیلات عالی پیرامون تعهدات کنفرانس لندن

ادامه
14 جوزا 1393
سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

سومين نشست شبکه ملي انترنتي، تحقيقاتي و تحصيلي افغانستان در وزارت تحصيلات عالي دايرشد

ادامه