وزارت تحصیلات عالی افغانستان

طرح ساختار تشكيلاتي مطابق سيستم جديد رتب و معاش مركز وزارت تحصيلات عالي