وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 ثور 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای بار دوم پروژه لند سکیپ و سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون تعمیر پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای بار دوم پروژه لند سکیپ و سیستم آبرسانی و کانالیزاسیون تعمیر پوهنحی نرسنگ پوهنتون طبی کابل

ادامه
17 ثور 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون

ادامه
27 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) پوهنتون طبی کابل

ادامه
24 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری پوهنتون طبی کابل

ادامه
24 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

ادامه