وزارت تحصیلات عالی افغانستان
02 حوت 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون طبی کابل

ادامه
12 دلو 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی سی و چهار قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی سی و چهار قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال 1396

ادامه
27 جدی 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مؤسسه تحصیلات عالی ولایت میدان وردک

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مؤسسه تحصیلات عالی ولایت میدان وردک

ادامه
18 جدی 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ترمیم تشناب های لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ترمیم تشناب های لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی

ادامه
23 قوس 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعما ردیوا راحا طه سا حه سیل برد تعمیر لیلیه پوهنتون غزنی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعما ردیوا راحا طه سا حه سیل برد تعمیر لیلیه پوهنتون غزنی

ادامه