وزارت تحصیلات عالی افغانستان
17 حوت 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعمارتعمیرمرکز تحقیقات پوهنتون هرات

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعمارتعمیرمرکز تحقیقات پوهنتون هرات

ادامه
10 حوت 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی عنوان پروژه : ترمیم کودکستان پوهنتون طبی کابل وایجاد مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی عنوان پروژه : ترمیم کودکستان پوهنتون طبی کابل وایجاد مرکز مشاوره پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد برهان الدین ربانی

ادامه
08 حوت 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه ایجاد مرکزتحقیقات پوهنتون هرات

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه ایجاد مرکزتحقیقات پوهنتون هرات

ادامه
02 حوت 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ایجاد مرکز مشاوره در پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی و پروژه ترمیم کودکستان پوهنتون طبی کابل

ادامه
12 دلو 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی سی و چهار قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی سی و چهار قلم مواد تنظیفاتی ضرورت سال 1396

ادامه