وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی باز سه لات اجناس (لات اول 183 قلم تجهیزات مصرفی طبی، لات دوم 74 قلم ادویه ولات سوم 183 قلم ریجنت) پوهنتون طبی کابل

ادامه
24 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی لات اول 36 قلم قرطاسیه باب، لات دوم 16 قلم مواد تنظیفاتی ولات سوم 10 قلم تجهیزات دفتری پوهنتون طبی کابل

ادامه
24 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی 15قلم تجهیزات کمپیوتری والکترونیکی ضرورت شعبات اداری وشفاخانه های تدریسی پوهنتون طبی کابل

ادامه
16 حمل 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه ونصب بلا ک های کانکریتی موانع درمقابل دیواراحاطه سمت جنوبی پیش روی وزارت تحصیلا ت عالی

ادامه
17 حوت 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعمارتعمیرمرکز تحقیقات پوهنتون هرات

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعمارتعمیرمرکز تحقیقات پوهنتون هرات

ادامه