وزارت تحصیلات عالی افغانستان
10 میزان 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه پوهنتون طبی کابل

ادامه
03 میزان 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک گاز اکسیجن و کاربن دای اوکساید

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و تدارک گاز اکسیجن و کاربن دای اوکساید

ادامه
02 میزان 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه چهارده قلم تجهیزات آی تی برای لیلیه ذکور پوهنتون بلخ

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه چهارده قلم تجهیزات آی تی برای لیلیه ذکور پوهنتون بلخ

ادامه
29 سنبله 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تدارک تجهیزات لابراتواری) فزیک و بیولوژی) در دو لات

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تدارک تجهیزات لابراتواری) فزیک و بیولوژی) در دو لات

ادامه
29 سنبله 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه ایجاد (5) مراکز تضمین کیفیت IQAUs و (9) مراکز انکشاف مسلکی PDCs در نهاد های تحصیلی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه ایجاد (5) مراکز تضمین کیفیت IQAUs و (9) مراکز انکشاف مسلکی PDCs در نهاد های تحصیلی

ادامه