وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 اسد 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه 50000 کیلو گازمایع ضرورت کلینیک ها،شفاخانه ها وشعبات اداری پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه 50000 کیلو گازمایع ضرورت کلینیک ها،شفاخانه ها وشعبات اداری پوهنتون طبی کابل

ادامه
24 اسد 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و نصب دروازه زرهی دفتر پذیرش و دهلیزVIP پنجره فلزی، کلکین های دهلیز و کانکس کانتینری برای دریوران مقام محترم وزارت

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه تهیه و نصب دروازه زرهی دفتر پذیرش و دهلیزVIP پنجره فلزی، کلکین های دهلیز و کانکس کانتینری برای دریوران مقام محترم وزارت

ادامه
18 اسد 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه ترمیم تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه ترمیم تعمیر لیلیه ذکور پوهنتون کابل

ادامه
18 اسد 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه استخدام شرکت خدمات مشورتی جهت ارزیابی نیازمندی های تجهیزات لابراتوار و نیازمندی های آموزشی کارمندان در 24 پوهنتون دولتی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی پروژه استخدام شرکت خدمات مشورتی جهت ارزیابی نیازمندی های تجهیزات لابراتوار و نیازمندی های آموزشی کارمندان در 24 پوهنتون دولتی

ادامه
14 اسد 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ترمیم وباسازی ساختمان تعمیرات (رنگمالی ، نجاری ، فلزکاریوغیره ترمیمات) پوهنتون کابل

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ترمیم وباسازی ساختمان تعمیرات (رنگمالی ، نجاری ، فلزکاریوغیره ترمیمات) پوهنتون کابل

ادامه