وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 جوزا 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی مجدد پروژه تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و سیستم سولر برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک

اطلاعیه دعوت به داوطلبی مجدد پروژه تهیه و نصب تجهیزات تکنالوژی معلوماتی و سیستم سولر برای موسسه تحصیلات عالی میدان وردک

ادامه
27 جوزا 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای بار دوم تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای بار دوم تهیه و خریداری 120 قطعه تکت طیاره برای 120 تن از استادان پوهنتون

ادامه
21 جوزا 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای بار دوم پروژه سیستم سولر، ایجاد (آی سی تی) سنتر پوهنتون ولایت غزنی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی برای بار دوم پروژه سیستم سولر، ایجاد (آی سی تی) سنتر پوهنتون ولایت غزنی

ادامه
20 جوزا 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه، نصب، منتاژ برج برق بیست هزار کیلو وات پوهنتون بلخ

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه، نصب، منتاژ برج برق بیست هزار کیلو وات پوهنتون بلخ

ادامه
10 جوزا 1396

اطلاعیه دعوت به داوطلبی کرایه کلوپ طعام خوری وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی کرایه کلوپ طعام خوری وزارت تحصیلات عالی

ادامه