وزارت تحصیلات عالی افغانستان
27 جدی 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مؤسسه تحصیلات عالی ولایت میدان وردک

اطلاعیه دعوت به داوطلبی تهیه تجهیزات تکنالوژی معلوماتی مؤسسه تحصیلات عالی ولایت میدان وردک

ادامه
18 جدی 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ترمیم تشناب های لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی ترمیم تشناب های لیلیه نسوان پوهنتون البیرونی

ادامه
23 قوس 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعما ردیوا راحا طه سا حه سیل برد تعمیر لیلیه پوهنتون غزنی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعما ردیوا راحا طه سا حه سیل برد تعمیر لیلیه پوهنتون غزنی

ادامه
06 قوس 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی گاز آکسیجن وگاز گار بن دای اکسایدCo2

اطلاعیه دعوت به داوطلبی گاز آکسیجن وگاز گار بن دای اکسایدCo2

ادامه
28 میزان 1395

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعمارتعمیرکودکستان محل کاروزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه دعوت به داوطلبی اعمارتعمیرکودکستان محل کاروزارت تحصیلات عالی

ادامه