وزارت تحصیلات عالی افغانستان
15 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس وماستری کشورهندوستان

ادامه
06 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس و ماستری کشور هندوستان

ادامه
06 جدی 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های مقطع لیسانس کشور بنگله دیش برای زنان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های مقطع لیسانس کشور بنگله دیش برای زنان

ادامه
29 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های آنلاین مقطع ماستری و دوکتورای کشور ترکیه

ادامه
16 قوس 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های لیسانس کشور پاکستان

ادامه