دلوړو زده کړو وزارت
14 سنبله 1396

خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو ریاست خبرتیا

د ۱۳۹۵ پر ۱۳۹۶ کال کانکور آزموینه کې لوړو زده کړو خصوصي بنسټونو ته د ورپیژندل شویو نوماندانو لست.
برای دریافت معلومات جدول لینک ذیل را کلیک کنید