دلوړو زده کړو وزارت
06 سنبله 1396

د شپې پوهنځیو په اړه د لوړو زده کړ و وزارت خبرتیا