دلوړو زده کړو وزارت
07 حمل 1396

په بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

پوهنتون چاندیگر ایالت پنجاب کشور هندوستان از اعطای 30 سیت بورسیه تحصیلی سال2017 با تخفیف 50 فیصد در فیس پوهنتون برای متقاضیان دوره تحصیلی لیسانس اطلاع داده که سایر مصارف بدوش کاندید میباشد.
شرایط بورس:
1.داشتن شهادتنامه و نمرات سه ساله دوره ثانوی که حد اقل از 75% کمتر نباشد.
2.تذکره تابعیت
4 قطعه عکس سایز پاسپورت
بنآ آنعده از علاقمندانیکه واجد شرایط فوق باشند میتوانند جهت اخذ اسناد و سایر فورمه جات قبل از تاریخ20/3/ 1396 به ریاست تحصیلات عالی در خارج وزارت تحصیلات عالی مراجعه نمایند.
قابل یاد آوریست در صورتیکه کاندیدان بیشتر از سیت های اختصاص داده شده گردند انتخاب کاندیدان به اساس بلند ترین فیصدی نمرات سه ساله مکتب شان صورت خواهند گرفت. 
همچنان  لست رشته های پوهنتون مذکور در ضمیمه موجود بوده علاقه مندان میتواند جهت انتخاب رشته های مورد نظر به آن مراجعه نمایند