دلوړو زده کړو وزارت
29 کب 1395

د کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

د کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

ادامه
29 کب 1395

د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونو ریاست خبرتیا

د لوړو زده کړو وزارت خصوصي پوهنتونونو ریاست خبرتیا

ادامه
25 کب 1395

بنګلدیش بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت بورسونو ریاست خبرتیا

بنګلدیش بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت بورسونو ریاست خبرتیا

ادامه
24 کب 1395

د کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

د کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

ادامه
23 کب 1395

د شرعیاتو او حقوقو پوهنځیو ښځیه فارغانو لپاره د آسیا بنسټ د کار زده کړې خبرتیا

د شرعیاتو او حقوقو پوهنځیو ښځیه فارغانو لپاره د آسیا بنسټ د کار زده کړې خبرتیا

ادامه