دلوړو زده کړو وزارت
30 سرطان 1396

خبـــــرتــیـا د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دوکتورا پروګرام

خبـــــرتــیـا د کابل پوهنتون د ماسټرۍ او دوکتورا پروګرام

ادامه
27 سرطان 1396

مراکش هېواد بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

مراکش هېواد بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
24 سرطان 1396

د ایکو فرهنګي موسسې د لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د ایکو فرهنګي موسسې د لیسانس بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
20 سرطان 1396

د ننگرهار پوهنتون د کاروبار اداری کمیونټي کالج پروګرام خبرتیا

د ننگرهار پوهنتون د کاروبار اداری کمیونټي کالج پروګرام خبرتیا

ادامه
19 سرطان 1396

د بلخ پوهنتون د سوداگری حسابداری کمیونټي کالج پروګرام خبرتیا

د بلخ پوهنتون د سوداگری حسابداری کمیونټي کالج پروګرام خبرتیا

ادامه