دلوړو زده کړو وزارت
01 کب 1395

لوړو زده کړو وزارت کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

لوړو زده کړو وزارت کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

ادامه
30 سلواغی 1395

لوړو زده کړو وزارت کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

لوړو زده کړو وزارت کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

ادامه
24 سلواغی 1395

د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو ریاست خبرتیا

د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو ریاست خبرتیا

ادامه
12 سلواغی 1395

د ماسټرۍ زده کړو په اړه د شهید استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون ماسټرۍ زده کړو مرکز خبرتیا

د ماسټرۍ زده کړو په اړه د شهید استاد رباني ښوونې او روزنې پوهنتون ماسټرۍ زده کړو مرکز خبرتیا

ادامه
11 سلواغی 1395

د کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

د کانکور آزموینو عمومي ریاست خبرتیا

ادامه