دلوړو زده کړو وزارت
30 حمل 1396

د سارک سازمان بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د سارک سازمان بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
23 حمل 1396

د هند هېواد دپنجاب ایالت د چاندیګرا پوهنتون لخوا د پنځوس سلنې کمښت سره د بهرنیو اړیکو او د فوق لیسانس بورسونو د ریاست خبرتیا

د هند هېواد دپنجاب ایالت د چاندیګرا پوهنتون لخوا د پنځوس سلنې کمښت سره د بهرنیو اړیکو او د فوق لیسانس بورسونو د ریاست خبرتیا

ادامه
22 حمل 1396

د پوهنتونونو او خصوص لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

د پوهنتونونو او خصوص لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

ادامه
21 حمل 1396

د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو ریاست خبرتیا

د لوړو زده کړو خصوصي پوهنتونونو ریاست خبرتیا

ادامه
07 حمل 1396

په بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

په بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

ادامه