دلوړو زده کړو وزارت
03 جوزا 1396

بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

ادامه
03 جوزا 1396

د روژې په مبارکه میاشت کې د پوهنتونونو د محصلانو درسونو په اړه لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د روژې په مبارکه میاشت کې د پوهنتونونو د محصلانو درسونو په اړه لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
03 جوزا 1396

په بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

په بهر کې د لوړو زده کړو ریاست خبرتیا

ادامه
29 ثور 1396

پاکستان بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

پاکستان بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
29 ثور 1396

د هندوستان بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د هندوستان بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه