دلوړو زده کړو وزارت
29 سنبله 1396

د مکزیک هېواد ماسټرۍ او دوکتور بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

د مکزیک هېواد ماسټرۍ او دوکتور بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
28 سنبله 1396

جنوبي کوریا تحصیلي بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

جنوبي کوریا تحصیلي بورسونو په اړه د لوړو زده کړو وزارت خبرتیا

ادامه
22 سنبله 1396

د جنوب ختیځې آسیا څیړنیزې او تحصیلي شبکې خبرتیا

د جنوب ختیځې آسیا څیړنیزې او تحصیلي شبکې خبرتیا

ادامه
20 سنبله 1396

دافغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون د ماسټرۍ دورې د ازموینی لپاره د نوم لیکنی خبرتیا

دافغانستان د کرنیزو علومو او تکنالوژۍ ملي پوهنتون د ماسټرۍ دورې د ازموینی لپاره د نوم لیکنی خبرتیا

ادامه
14 سنبله 1396

خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو ریاست خبرتیا

خصوصي پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو ریاست خبرتیا

ادامه