وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 سنبله 1396

اطلاعیه شبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا

قرار است شبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا (ASI@CONNECT) برای افراد یا سازمان های که علاقمند همکاری درشبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا ومیزبان تدویر ورکشاپ های سالانه درشبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا وشبکه های همکارآن باشند، ورکشاپ های سالانه این شبکه را تدویر نماید. بناء به اطلاع تمام افراد ویا سازمان های علاقمند وشبکه های همکار شبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا رسانیده می شود که پروپوزل های خویش را تهیه وغرض اخذ بودجه اختصاص یافته، به منظور تدویرچنین ورکشاپ ها به ایمیل آدرس ذیل: thch@teincc.org تا، تاریخ دهم اکتوبرسال 2017 ارسال نمایند. نوت: شرایط وسایرمعلومات را درمورد پروپوزل برنامه مذکور ازلینک ذیل دریافت نمایید.
برای دریافت پروپوزل لینک ذیل را کلیک کنید
برای دریافت Budget template لینک ذیل را کلیک کنید