وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 سنبله 1396

اطلاعیه پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان

پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان در نظر دارد که برای سال ۱۳۹۶-۱۳۹۸ به تعداد 20 تن را در مقطع ماستری جذب و بعداً به کشور هندوستان اعزام نماید که به جز امور تحقیقاتی این محصلان؛ متبافی دوره تحصیل، تحریر تیزس و دفاع آن در پوهنتون IARI کشور هندوستان صورت می گیرد. کاندیدان محترم می توانند از تاریخ 20 سنبله الی 30 سنبله اسناد شان را تکمیل و بعداً به پوهنځی مربوطه پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان و یا وزارت تحصیلات عالی بسپارند. شرایط: 1. آنعده از محصلان که از طریق رقابت آزاد در این برنامه شرکت می نمایند در گام نخست درخواستی شان را به پوهنتون بسپارند. 2. داشتن دیپلوم و ترانسکرپت نمرات در رشته ذکره شده که تائید شده وزارت تحصیلات عالی باشند. 3. داشتن 65 فیصد نمرات دوره لیسانس . 4. کارمندان داخل خدمت مطابق رشته باید باشد. 5. در صورت که کاندید از طریق ادارات رسمی معرفی می شود؛ باید مکتوب رسمی از اداره مربوطه شان داشته باشد. 6. سن کاندید از 35 سال بالا نباشد(اساتید نهاد های تحصیلات عالی کشور در این مورد مستثنی می باشند) . 7. از نزد کاندیدان محترم در کنار اخذ امتحان رشته، امتحان زبان انگلیسی نیز اخذ می شوند. 8. هر محصل باید مطابق لایحه برنامه های ماستری وزارت تحصیلات عالی فیس تادیه نماید. 9. کاندیدان باید از طریق رقابت آزاد در برنامه ماستری پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان شرکت نموده و همچنان در رشته مربوطه، دارای 3 سال تجربه کاری نیز باشند. 10. تمام اسناد را حد اقل یک هفته قبل از تاریخ ذکر شده به پوهنځی مربوطه تسلیم نمایند. 11. کاندیدانی که از طریق رقابت آزاد در این برنامه شرکت می نمایند اصل دیپلوم، ترانسکرپت و تذکره تابعیت را با خود داشته باشند متقاضان محترم می توانند فورم ثبت نام را از لینک ذیل دریافت نمایند
برای دریافت فورم لینک ذیل را کلیک کنید