وزارت تحصیلات عالی افغانستان
14 سنبله 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی

لست کاندیدان واجد شرایط که در امتحان کانکور سال 1395 بر 1396 به نهاد های تحصیلات عالی خصوصی
معرفی و ثبت نام آنها نیز به تکمیل گردیده است
برای دریافت معلومات جدول لینک ذیل را کلیک کنید