وزارت تحصیلات عالی افغانستان
06 سنبله 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی کشور در رابطه به پوهنځی های شبانه

از آن جا که میان بخش های روزانه و شبانه نظر به ساعات درسی تفاوت وجود دارد و محصلان بخش شبانه نمی توانند در هشت سمستر حد اقل ۱۳۶ کریدت دوره لیسانس را تکمیل نمایند؛ بناْ در مورد چنین فیصله گردید: آن تعداد از محصلان بخش شبانه نهاد های تحصیلات عالی کشور که شامل صنوف اول الی سوم می باشند، برنامه های شبانه را در ده سمستر تکمیل نمایند. محصلان صنوف چهارم بخش شبانه صرف برای همین سال 1396 در هشت سمستر دروس شان تکمیل می گردد