وزارت تحصیلات عالی افغانستان
18 اسد 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع آنعده از شاملان کانکور ذکور که کود رشته های ویژه اناث و همچنان آنعده از داوطلبان اناث که کود رشته های ویژه ذکور را انتخاب نموده اند، رسانیده می شود که نتایج شان بعد از بررسی توسط کمیته امتحانات کانکور، در وب سایت وزارت تحصیلات عالی www.mohe.gov.af به نشر سپرده شده است. داوطلبان محترم مطلع باشند