وزارت تحصیلات عالی افغانستان
13 اسد 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتونها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

به آگاهی داوطلبانی که ازطریق امتحان کانکور واجد شرایط به مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی شناخته شده اند، رسانیده می شود که به روزشنبه مورخ ۱۴ /۵/ ۱۳۹۶ به پوهنتون ویا مؤسسه تحصیلی خصوصی دلخواه خویش مراجعه نموده وفورم ثبت نام را اخذ وخانهپری نمایند.

 سایر موارد مربوط به تخفیف درفیس تحصیل شان ازجانب نهاد تحصیلی مربوطه به صورت کامل بیان می گردد