وزارت تحصیلات عالی افغانستان
13 اسد 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

 به اطلاع آنعده داوطلبان شاکی ازنتایج امتحان کانکور که بعد از اعلان نتایج درمرکز وولایات مربوطه جهت رسیده گی به مشکل شان فورم مخصوص شکایات کانکور را  اخذ وخانه پری نموده اند رسانیده می شود که :

فورم های خانه پری شده را جهت بررسی هرچه عاجل الی تاریخ ۱۳۹۶/۵/۱۵  درمرکز به دفتر پذیرش وزارت تحصیلات عالی و درولایات به پوهنتون های مربوطه تسلیم بدارند تا عندالموقع به مشکلات آنها رسیده گی لازم صورت گرفته ونتایج بررسی ها به اطلاع شان رساینده شود