وزارت تحصیلات عالی افغانستان
09 اسد 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی

 اطلاعات حاصله  حاکی از آن  است که بعضی از پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی سیستم تدریس  محصلان خویش را در یک هفته سه روز و یا دو روز تنظیم نموده اند.

از آنجایی که تدریس در مقطع لیسانس در تمامی پوهنتون ها به شکل مستمر شش روز در هفته تنظیم گردیده است، بنابراین هیچ پوهنتون و یا موسسه تحصیلی خصوصی نمی تواند سیستم درسی سه روز و یا دو روزه را تطبیق نمایند