وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 سرطان 1396

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج


موسسه فرهنگی ایکو از اعطای دو سیت بورسیه تحصیلی در مقطع لیسانس به رشته بیمه ، پوهنتون طباطبایی کشور ایران خبر داده است ، موضوع مذکور طبق هدایت مقام محترم وزارت تحصیلات عالی برای فارغان صنوف دوازدهم اختصاص داده شد

 

شرایط بورسیه :

 

1-    سال فراغت مکتب متقاضیان سال 1395 باشد .

2-    فیصدی نمرات سه سال اخیر شان بالاتر از 75 فیصد باشد.

3-    بورسیه مذکور شامل مخارج آموزش و محل بود و باش بوده سایر مصارف به عهده محصل میباشد .

 

اسناد مورد نیاز:

 

1-    شهادتنامه و ترانسکرپیت نمرات سه ساله مکتب

2-    داشتن تذکره تابعیت

3-    شش قطعه عکس

4-    تکمیل و خانه پری برای فورم درخواستی کشور بورس دهنده

 

به اطلاع علاقمندان واجد شرایط در صورتیکه خواهان تحصیل با در نظرداشت شرایط فوق باشند رسانیده میشود که جهت ثبت نام الی تاریخ 27/4/1396 به ریاست محترم تحصیلات عالی در خارج غرض اخذ فورمه ها مراجعه نمایند.

همچنان سایر معلومات و فورم درخواستی در پیوست اطلاعیه هذا در قید (     ) ورق بوده متقاضیان میتوانند آنرا بدست بیاورند.