وزارت تحصیلات عالی افغانستان
18 سرطان 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های ماستری ودوکتورای کشور اوکراین

سفارت جمهوری اسلامی افغانستان مقیم کیف  از اثر نامه ریاست خدمات دیپلوماتیک  اوکراین ،معلوماتی در باره امکانات تحصیلی پوهنتون تکنالوی های معلوماتی وارتباطات شهر کیف خبر، داده است.

 قابل ذکر میباشد ، پوهنتون مذکور از اعتبار بالا وامکانات دوره تحصیلی  ماستری و دوکتورا  برای اتباع خارجی بر خوردار می باشد، وسالانه از تمام کشور های جهان در رشته های تکنالوژی معلوماتی و ارتباطات محصل می پذیرد.

جهت معلومات بیشتر به ویب سایت http://foreign.dut.edu.ua/en/form  مراجعه نمایید.

علاقمندان جهت ثبت نام به ویب سایت متذکره مراجعه  ویک کاپی اسناد تحصیلی واپلیکیشن فورم خویش را  قبل از تاریخ 30/4/1396 به آمریت تنظیم بورس های فوق لیسانس وزارت تحصیلات عالی تسلیم نمایند

برای دریافت معلومات لینک ذیل را کلیک کنید