وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد فعالیت های غیر قانونی پوهنتون رابعه بلخی

قرار گزارش هیأت موظف، پوهنتون رابعه بلخی که در ناحیه سوم شهر کابل فعالیت می نماید، بدون اینکه مجوز رسمی و قانونی تدریس در پوهنځی فارمسی را از این وزارت اخذ نموده باشد، محصل جذب نموده است.

بدین وسیله به آگاهی محصلانی که در پوهنځی فوق الذکر ثبت نام نموده و شامل درس گردیده اند، رسانیده می شود که اسناد و مدارک تحصیلی شان باطل بوده و از جانب وزارت تحصیلات عالی مورد تأئید قرار نمی گیرد.

بناً در صورتی که پوهنتون مربوطه صنوف غیر قانونی خویش را هرچه عاجل توقف نداده و وزارت تحصیلات عالی را از اجراآت خویش اطمینان ندهند، موضوع از طریق مراجع عدلی و قضایی پیگری خواهد شد