وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 جوزا 1396

اطلاعیه دوردوم برنامه ماستری سمستر خزانی پوهنحی زبان وادبیات دیپارتمنت عربی پوهنتون کابل

 

پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کابل برای دور دوم برنامه ماستری سمستر خزانی خویش درمقطع ماستری محصل می پذیرد کاندیدان واجد شرایط مرکز وولایات با کاپی اسناد تحصیلی مکمل ، کاپی دیپلوم رنگه، ترانسکرپت نمرات رنگه به زبان دری، کاپی تذکره رنگه ویک جلد دوسیه پلاستیکی همراه با سه قطعه فوتو ودرخواست دارای حکم مقام ریاست پوهنتون کابل به آمریت برنامه های ماستری ودوکتورا پوهنحی زبان وادبیات پوهنتون کابل مراجعه نمایند.