وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 جوزا 1396

اطلاعیه کمونیتی کالج تکنالوژی وترمیم تجهیزات پوهنتون طبی کابل

امتحان کانکور دوردوم کمونیتی کالج تکنالوژی تجهیزات طبی به روز چهارشنبه مورخ 31 جوزا 1396 هجری شمسی ساعت 8 صبح درادتیوریم پوهنتون طبی کابل اخذگردد.

  بناً از واجدین شرایط که قبلاً جهت اشتراک دراین امتحان ثبت نام نموده اند، صمیمانه تقاضا می گردد تا سر از تاریخ دوشنبه 29 جوزا 1396 جهت اخذ کارت کانکور، به دفتر کمونیتی کالج پوهنتون طبی کابل مراجعه نموده وبه روز چهارشنبه ساعت 7 صبح همراه با کارت کانکور واصل تذکره تابعیت جهت سپری نمودن امتحان دردایتوریم پوهنتون طبی کابل حاضرباشند.