وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور مصر

 

پوهنتون قاهره کشور مصر از اعطای(8) سیت  بورس  های تحصیلی در مقطع لیسانس  برای  فارغان صنوف دوازدهم خبر داده است که موضوع درجلسه مورخ 21 جوزا 1396کمیسیون عالی توزیع بورسها مطرح و فیصله گردید:

·        بورسها به دوره لیسانس اختصاص داده شود و ۸ تن به بورس معرفی گردد.

·        کاندیدان از فارغان سال 1395 و 1396 به اساس بلند ترین نمرات سه مکتب انتخاب  گرددکه فیصدی نمرات شان حداقل از ۸۰ فیصد  کمتر نباشد.

شرایط بورسیه:

1-     سال فراغت مکتب متقاضیان 1395 بر1396 باشند

2-     فیصدی نمرات سه ساله دوره ثانوی متقاضیان کمتر از %80 نباشد.

3-     تکت رفت و برگشت به عهده محصل است.

4-     محصل در جریان مدت تحصیل از امتیاز لیلیه برخور دار شده میتواند.

5-     متقاضیان که در نهایت انتخاب میشوند که یک کاپی از اسناد خویش را  به وب سایت وزارت تحصیلات عالی مصر که ذیلاً تحریر میگردد نیز ارسال نمایند :

http://www.wafeden.gov.eg

اسناد مورد ضرورت:

1-     اصل شهادت نامه و  دوکاپی آن

2-     تذکره تابعیت.

3-     کاپی پاسپورت (عادی یا تحصیلی).

4-     شش قطعه عکس.

5-     تکمیل معاینات صحی وHIV

6-     فورم عدم مسولیت

بناءً اشخاصیکه واجد شرایط باشند ، میتوانند هرچه عاجلتر قبل از تاریخ 20/  4 / 1396 به ریاست تحصیلات عالی درخارج جهت ثبت نام و تکمیل اسناد مراجعه نمایند.

قابل یادآوریست در اخیر صرف 8 تن که از میان مراجعه کننده گان دارای فیصدی نمرات بلند سه ساله دوره ثانوی مکتب باشند