وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 ثور 1396

برگزاری ورکشاپ سه روزه و کنفرانس یک روزه "تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری"

 

وزارت تحصیلات عالی در نظر دارد تا به منظور ترویج و توسعه " تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری " در پوهنتون ها، یک ورکشاپ سه روزه و کنفرانس یک روزه را به همکاری برنامه انکشاف تحصیلات عالی (HEDP) برای رؤسای پوهنتون ها، رؤسای پوهنحی ها و آمرین دیپارتمنت ها برگزار نماید.

با این دیدگاه، برگزاری ورکشاپ آموزشی OBE-SCL برای رؤسای پوهنحی های تعدادی از پوهنتون های دولتی و تدویر کنفرانس OBE-SCL تطبیق اجرای تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری را کمک و تقویت خواهد کرد. بدین دلیل، راه اندازی چنین برنامه ها وزارت تحصیلات عالی و برنامه انکشاف تحصیلات عالی را کمک خواهد کرد تا اهداف شان را در راستای مدرن سازی و ترویج شیوه های تدریس و یادگیری استندرد و با کیفیت به دست آورند.

برنامه انکشاف تحصیلات عالی در نظر دارد تا ورکشاپ OBE-SCL را برای 77 تن از رؤسای پوهنحی های رشته های دارای اولویت 15 پوهنتون به تاریخ 30 ثور الی 1 جوزا 1396 برگزار نماید. از 4 متخصص و ماستر ترینر مالیزیایی از پوهنتون تکنالوژی مالیزیا دعوت به عمل آمده است تا تدریس شیوه های آموزشی فوق را در این ورکشاپ به عهده بگیرند. رؤسای پوهنحی ها در دو گروپ مختلف تقسیم خواهند گردید و برای راهنمایی هر گروپ در جریان ورکشاپ دو ماستر ترینر مالیزیایی توظیف خواهند شد. اهداف و نتایج متوقعه این ورکشاپ ذیلاً تشریح می گردد:

ورکشاپ سه روزه تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری

اهداف

·        آموزش مسئولان ارشد پوهنتون ها در مورد OBE-SCL و نشان دادن تاثیرات این شیوه های تدریس و یادگیری در تحصیلات عالی

·        حصول اطمینان از این که رؤسای پوهنحی ها در تطبیق این برنامه کاملاً سهیم اند.

·        برداشتن هر نوع مانع و سوء تفاهم در مورد سیستم و روش های OBE-SCL.

·        واضح ساختن نقش مهم رؤسای پوهنحی ها در قسمت حمایت از برنامه های آموزشی OBE-SCL.

·        حمایت، ترویج و نهادینه سازی OBE-SCL در پوهنتون ها.

نتایج

·        تشریح نمودن اهداف OBE در تقویت موثریت سیستم تحصیلات عالی برای تولید فارغین مسلکی و توانمند

·        تشریح نمودن شرایط و پروسه هایی دخیل در تطبیق OBE به منظور قناعت بخشیدن اعضای کادر علمی در تطبیق این شیوه تدریس

·        ارزیابی موثریت تطبیق OBE در سطح دیپارتمنت ها با استفاده از چک لست های ساده.

·        تشریح نمودن نیازهای تغییر از شیوه قدیمی تدریس و یادگیری به شیوه جدید شاگرد محوری.

·        توضیح چارچوب How People Learn  و Constructive Alignment به منظور ارزیابی محیط آموزشی

·        شناسایی فاکتور های مورد نیاز برای حمایت از تطبیق SCL در میان اعضای کادر علمی

کنفرانس یک روزه تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری

پس از تدویر ورکشاپ OBE-SCL برای رؤسای پوهنحی ها در کابل، وزارت تحصیلات عالی و برنامه انکشاف تحصیلات عالی یک کنفرانس یک روزه را در مورد OBE-SCL برگزار خواهد کرد. چهار ماستر ترینر OBE-SCL از پوهنتون تکنالوژی مالیزیا سخنران های این کنفرانس خواهند بود. سخنران های کنفرانس در مورد اهمیت تغییر سیستم تدریس و یادگیری در تحصیلات عالی به سوی تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری معلومات خواهند داد. آنان در مورد تاریخچه OBE-SCL در مالیزیا و سایر موضوعات مرتبط با این دو شیوه تدریس و یادگیری صحبت خواهند کرد. اشتراک کنندگان این کنفرانس را عمدتاً اشخاص ذیل تشکیل خواهند داد:

1.    رؤسا و معاونان علمی 24 پوهنتون دولتی

2.    77 تن از رؤسای پوهنحی ها

3.    24 ماستر ترینر یا OBE-SCL Champions

4.    4 متخصص مالیزیایی OBE-SCL

5.    مقامات ذیربط وزارت تحصیلات عالی

6.    نمایندگان نهادهای ذیربط بین المللی

7.    رؤسای پوهنتون های خصوصی

8.    کارمندان اداره برنامه انکشاف تحصیلات عالی

اهداف

·        بازتاب دستاورد ها و فعالیت های اخیر مرتبط با OBE-SCL

·        گشترش دانش تطبیق OBE-SCL برای مخاطبان

·        مدرن سازی و تقویت کیفیت و استندرد های تدریس و یادگیری در تحصیلات عالی

·        جلب حمایت همکاران اکادمیک و غیر اکادمیک و شرکای ذیربط به منظور ترویج و نهادینه سازی OBE-SCL در تحصیلات عالی

·        جلب همکاری کامل مسئولان و رهبری پوهنتون ها جهت فراهم سازی زمینه آموزش OBE-SCL برای اعضای کادر علمی پوهنتون ها.

نتایج

·        اشتراک کنندگان در مورد اهداف عمومی و اختصاصی شیوه های تدریس و یادگیری OBE-SCL معلومات به دست خواهند آورد.

·        اشتراک کنندگان از دستاورد ها و فعالیت های اخیر مرتبط با OBE-SCL آگاهی خواهند یافت.

·        اشتراک کنندگان درک بهتری از مزایای تطبیق OBE-SCL حاصل خواهند کرد.

·        اشتراک کنندگان در انکشاف استراتیژی های خویش در آینده هماهنگی و همکاری خواهند کرد تا از تطبیق شیوه های OBE-SCL به منظور تقویت ظرفیت سازی و تدریس و یادگیری با کیفیت در تحصیلات عالی حمایت نمایند.

·        اشتراک کنندگان معلومات مرتبط با OBE-SCL را در سطوح مختلف پوهنتون های خویش با دیگران شریک خواهند کرد.