وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 حمل 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

به اطلاع محصلان و فارغان برنامه (MBA) نهاد قبلی یومف سویس رسانیده می شود که؛ دروس و تطبیق میکانیزم دفاع تیزس شان به روز پنجشنبه مورخ 24/1/1396 ساعت (:7:00 صبح) در پوهنځی اقتصاد پوهنتون کابل آغاز می یابد، بنابر این به روز و ساعت معینه در پوهنتون کابل حضور داشته باشند.

شایان ذکر است که نهاد اسبق یومف سویس هیچگونه  رسمیت قانونی در نزد وزارت تحصیلات عالی نداشته، هموطنان محترم مطلع باشند