وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 حوت 1395

اطلاعیه ریاست پوهنتونها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

نهاد تحصیلی خانه نور، که مجوز فعالیت خویش را تحت نام "موسسه تحصیلات عالی خانه نور" از وزارت تحصیلات عالی دریافت نموده است، از مدتی بدینسو بر خلاف مقررات و لوایح، تحت نام "پوهنتون خانه نور" تبلیغ می نماید. بدین ملحوظ متقاضیان و محصلان محترم از موضوع مطلع باشند که نهاد تحصیلی فوق الذکر صرفاً مجوز موسسه تحصیلی را اخذ نموده و تاکنون به پوهنتون ارتقاء ننموده است