وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 حوت 1395

اطلاعیۀ ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

1- داوطلبان کانکور دوراول، دوم، سوم وچهارم که به نسبت عدم شناسائی توسط سیستم بایومتریک ویا نسبت مشکلات تخنیکی در کتابچۀ سوالات ازامتحان بازمانده اند، کارتهای شمول امتحان شان را می توانند به روز دوشنبه مؤرخ 30/12/ 1395 برای یک روز ازپوهنتون پولی تخنیک کابل دریافت نمایند. 2- داوطلبان کانکور اختصاصی 14پاسان(دارالعلوم ها، انستیتوت های تخنیکی ومسلکی، تربیه معلم وعلوم صحی) که فورم ثبت نام شان را ازچهار پوهنتون مرکزاخذ نموده بودند، کارتهای شمول امتحان شان را می توانند ازهمان پوهنتون های مربوطه به روزهای یکشنبه مورخ 29/12/1395 ودوشنبه مؤرخ 30/12/1395 به دست آورند. 3- امتحان دورپنجم کانکور کابل که شامل داوطلبان فوق اند، به روز چهارشنبه مورخ 2/ 1/ 1396 که درسه محل (پوهنتون تعلیم وتربیه شهید استاد ربانی، پوهنتون پولی تخنیک کابل وپوهنتون طبی کابل) تنظیم گردیده، برگزارمیگردد. نوت:محل امتحان ونمبر اتاق درج کارت شمول داوطلب می باشد. دورپنجم