وزارت تحصیلات عالی افغانستان
26 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

قابل توجۀ داوطلبان زیر
1- آنعده داوطلبان امتحان کانکور دور اول و دوم که به نسبت عدم شناسایی توسط سیستم بایومتریک از اشتراک در امتحان بازمانده و مجدداً معلومات بایومتریک شان طی هفته جاری جمع آوری گردیده وکارت های شمول را نزد خود دارند، به روز شنبه مؤرخ 28/12/1395 ساعت (8) صبح همرا با کارت خویش به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نمایند. 2- آنعده از داوطلبان امتحان کانکوردور سوم که به نسبت عدم شناسایی توسط سیستم بایومتریک از اشتراک در امتحان بازمانده اند ونیز داوطلبان امتحان کانکور دور چهارم که به اثر عدم شناسایی توسط سیستم بایومتریک از امتحان خارج می گردند، جهت جمع آوری مجدد معلومات بایومتریک شان به روز شنبه مؤرخ 28/12/1395 ساعت (8) صبح به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نمایند. 3- آنعده از داوطلبان امتحان اختصاصی 14 پاسان که فورم ثبت نام را از چهار پوهنتون مرکز دریافت و تا الحال معلومات بایومتریک شان جمع آوری نگردیده است، به روز شنبه مؤرخ 28/12/1395 ساعت (8 صبح الی ساعت 1 بعد ازظهر) به پوهنتون پولی تخنیک کابل مراجعه نمایند.