وزارت تحصیلات عالی افغانستان
25 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع داوطلبانی کتگوری های ذیل: 1- آنعده داوطلبانی که در دور اول و دوم امتحان غیرحاضر و یا به نسبت عدم شناسایی توسط سیستم بایومتریک، برای شان اجازۀ اشتراک در امتحان داده نشد و جدیداً طی هفته جاری معلومات بایومتریک شان جمع آوری گردیده است. 2- آنعده از داوطلبانی که در دور سوم و چهارم امتحان کابل تنظیم گردیده و بایومتریک شان طی هفته جاری صورت گرفته باشد. 3- داوطلبان امتحان کانکور که فورم ثبت نام شان را از ریاست معارف شهرکابل، ریاست معارف ولایت کابل و همچنان داوطلبان بیرون مرزی وآنعده داوطلبان امتحان کانکور ولایات که فو رم شمولیت کانکور را از ریاست عمومی تعلیمات عمومی اخذ وتسلیم آن ادارات محترم نموده اند. رسانیده میشود که در دور سوم و چهارم امتحانات کانکورمورخ(26/12/1395 و 27/12/1395) تنظیم نبوده, تاریخ اخذ امتحان شان بعداً اعلان می گردد. لطفاً در مراکز برگزاری دور سوم و چهارم امتحان تشریف نیاورده, مزاحم کار مسوولین ریاست عمومی امتحانات نگردید