وزارت تحصیلات عالی افغانستان
24 دلو 1395

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی، وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع تمامی محصلان پوهنتون قبلی یومف سویس، رسانیده می شود که به تأسی از فیصله مورخ 23/11/1395 کمیسیون عالی ایجاد وزارت تحصیلات عالی، محصلان محترم نهاد یومف سویس هرچه زودتر الی تاریخ 28/11/1395 به منظور تعیین سرنوشت شان به ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی جهت ثبت نام و معرفی به نهاد های تحصیلی مورد نظر مراجعه نمایند. در غیر آن مسئوولیت بعدی به دوش این وزارت نخواهد بود."