وزارت تحصیلات عالی افغانستان
19 دلو 1395

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

پوهنتون آسیائی برای زنان واقع در شهر چیتاگونگ کشور بنگله دیش، در سال 2017 به تعداد 50 بورسیه تحصیلی را در مقطع لیسانس برای طبقه اناث به دسترس وزارت تحصیلات عالی قرار داده است. آنعده متقاضیان واجد شرایط از طبقه اناث که فارغ سالهای 1391-1394 و فیصدی نمرات دوره ثانوی شان حد اقل 75 فیصد باشد و ضمناً به زبان انگلیسی بلدیت کامل داشته باشند، می توانند با اسناد دست داشته خویش از جمله ( شهادتنامه، ترانسکریپت نمرات سه ساله دوره مکتب و تذکره تابعیت ) جهت اخذ فورمه ها الی تاریخ10/12 /1395 به ریاست تحصیلات عالی در خارج وزارت تحصیلات عالی مراجعه و ضمناً فورم مرجع بورس دهنده را می توانند از طریق وب سایت ذیل بدست بیاورند : Website: www.auw.edu.bd Email : admissions@auw.edu.bd قابل یاد آوریست که از نزد تمام کاندیدان از طرف موسسه محترم برک امتحان اخذ گردیده صرف کاندیدانیکه کامیاب می شوند به بورسیه معرفی خواهند شد .