وزارت تحصیلات عالی افغانستان
22 جدی 1395

اطلاعیه برنامه ماستری پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل

پوهنځی روانشناسی وعلوم تربیتی پوهنتون کابل در سال تحصلی 1396 در برنامه ماستری مدیریت آموزشی محصیل می پذیرد . تمام متقاضیان باید بسته های درخواستی برنامه ماستری را اخذ نموده و کاپی رسمی دیپلوم دوره لیسانس، ترانسکریپت نمرات، مکتوب موافقت ارگان های مربوطه و سایر اسناد که در بسته درخواستی، خواسته شده تکمیل نمایند . تاریخ آغاز و ختم پذیرش درخواستی 20 جدی 1395 الی 20 دلو 1395 دروس در ماه حمل رسمآ آغاز میشود.