وزارت تحصیلات عالی افغانستان
21 جدی 1395

فراخوان مقاله نویسی

ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امورخارجه، درنظردارد به منظور مشارکت بیشتر همه اقشار جامعه در روند تهیه گزارش دوره یی کنوانسیون حقوق طفل و همچنان آشنایی با دیدگاه صاحب نظران حقوقی و اجتماعی پیرامون مسایل مربوط به حقوق اطفال درعرصه تقنینی، قضایی، اجرایی و اداری، کمپاین مقاله نویسی را راه اندازی نماید. کنوانسیون حقوق طفل، یکی از مهمترین کنوانسیون های حقوق بشری است که در سال 1989 میلادی در مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسیده و از سال 1990 میلادی قدرت اجرایی یافته است. دولت وقت افغانستان در سال 1994 میلادی به این کنوانسیون الحاق نموده و لزوماً می بایست در سال 1996، گزارش مقدماتی اجراات خود را به کمیته ناظر حقوق طفل ارسال می نمود؛ ولی به دلالیل بی ثباتی سیاسی و جنگ های داخلی، این موضوع به تعویق افتاد. در سال 2009 میلادی، دولت جمهوری اسلامی افغانستان موفق گردید گزارش مقدماتی خود پیرامون تطبیق کنوانسیون حقوق اطفال را به کمیته ناظر این کنوانسیون ارسال نموده و در سال 2011 به موضوعات مطرح شده از سوی این کمیته جواب دهد. اکنون پس از گذشت 5 سال دولت افغانستان مکلف است بر اساس ماده 44 این کنوانسیون، گزارش دوره یی خود را پیرامون پیشرفت های که در عرصه حقوق طفل رونما گردیده است، تهیه نموده و به کمیته ناظر این کنوانسیون ارسال نماید. ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه از تمامی محققین، اساتید پوهنتون های دولتی و خصوصی تقاضا می نماید تا راجع به موضوعات ذیل، مقالات علمی و پژوهشی خویش را به آدرس ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه ارسال نمایند. 1- بررسی جنبه های مختلف تطبیق کنوانسیون حقوق طفل در سراسر کشور با تمرکز بر شمولیت مردم در تصمیم گیری؛ 2- بررسی جایگاه اطفال بدون سرپرست در سراسر کشور با نگاه ویژه به جایگاه چنین اطفال و حمایت های سنتی و خاص جامعه افغانستان 3- نقش گزارش دهی از چگونگی تطبیق کنوانسیون ها در گسترش و ترویج ارزش های حقوق بشری و نهادینه شدن قانون گرایی؛ 4- ظرفیت های موجود و مطلوب برای تطبیق معاهدات بین المللی با تمرکز بر کنوانسیون حقوق طفل؛ 5- بررسی بدیل های سرپرستی برای اطفال به جای پرورشگاه های دولتی و خصوصی؛ 6- ضرورت پیوستن به معاهدات بین المللی و الزامات جامعه در حال گذار؛ 7- تعهدات بین المللی حقوق بشری و زیرساخت های افغانستان برای ایفای تعهدات؛ 8- بررسی تعارض قوانین داخلی و تعهدات بین المللی در عرصه حقوق بشر؛ یاداشت: 1- علاقمندان می توانند آثار خویش را به صورت حضوری و انترنتی به آدرس ذیل ارسال نمایند: 2- تعداد کلمات باید1500 و در فارمت Microsoft Word باشد؛ 3- کمیته گزینش و داوری، آثار دریافت شده را بررسی نموده و 8 اثر منتخب را در 2 سطح چاپ در نشریه اختصاصی حقوق اطفال و همچنان ارائه مقاله در کنفرانس ویژه اطفال انتخاب خواهد نمود؛ 4- به نویسندگان برتر، از جانب وزارت امور خارجه، لوح تقدیر و جوایز نقدی اهداء خواهد شد. زمان : از 15 جدی الی 15 دلو 1395 هجری شمسی تحویل دهی آثار به صورت حضوری : ریاست حقوق بشر و امور بین المللی زنان وزارت امور خارجه تحویل آثار به صورت انتر نتی به آدرس های ایمیل:ric.hrw@mfa.af شماره تماس :020103332