وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 جدی 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع عموم فارغان صنوف دوازدهم عمومی و متفرقه رسانیده می شود که فورم ثبت نام جهت اشتراک در امتحان کانکور را از طریق مکاتب شان به دست آورده و بعد از خانه پری و طی مراحل دوباره به مکاتب شان بسپارند. قابل تذکر است که فارغان صنوف دوازدهم سال 1395 و سال های قبلی، مکلف اند در همان تاریخ معین که از جانب ریاست عمومی امتحانات برای مکتب های شان درنظر گرفته شده است، در امتحان کانکور اشتراک نمایند، در غیر آن هر گاه از امتحان باز مانند، مسوولیت به دوش خود شان خواهد بود.