وزارت تحصیلات عالی افغانستان
20 جدی 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

به اطلاع تمام داوطلبان کانکور عمومی و متفرقه( فارغان صنوف دوازدهم سال 1395 و سال های قبل) رسانیده می شود که توزیع فورم ثبت نام اشتراک در امتحان کانکور مرکز و ولایات از طریق مکاتب آغاز گریده است. داوطلبان محترم می توانند در مرکز و ولایات جهت ثبت نام به مکاتب مربوطه خویش که از آن فارغ شده اند مراجعه نموده، در غیر آن هیچ مرجع دیگری جهت توزیع فورم ثبت نام وجود ندارد. لطفاً مزاحم کار شعبات ریاست عمومی امتحانات نشوید