وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 ثور 1396

اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور هندوستان LPU

اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور هندوستان LPU

ادامه
29 ثور 1396

اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور پاکستان

اطلاعیه تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور پاکستان

ادامه
25 ثور 1396

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج

ادامه
23 ثور 1396

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

ادامه
20 ثور 1396

برگزاری ورکشاپ سه روزه و کنفرانس یک روزه "تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری"

برگزاری ورکشاپ سه روزه و کنفرانس یک روزه "تدریس مبتنی بر نتیجه و سیستم شاگرد محوری"

ادامه