وزارت تحصیلات عالی افغانستان
04 دلو 1395

اعلامیه وزارت تحصیلات عالی در مورد سمستر های زمستانی در شماری از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی

اعلامیه وزارت تحصیلات عالی در مورد سمستر های زمستانی در شماری از نهاد های تحصیلات عالی خصوصی

ادامه
04 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های کشور اوکراین

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های کشور اوکراین

ادامه
04 دلو 1395

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری پوهنتون ایهوا کوریای جنوبی برای طبقه اناث

ادامه
04 دلو 1395

اطلاعیه برنامه ماستری پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

اطلاعیه برنامه ماستری پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل

ادامه
02 دلو 1395

اطلاعیه پوهنتون کابل در رابطه به سیمینار علمی و تحقیقی شخصیت اکادمیک کشور، پوهاند دوکتور سید بهاء الدین مجروح

اطلاعیه پوهنتون کابل در رابطه به سیمینار علمی و تحقیقی شخصیت اکادمیک کشور، پوهاند دوکتور سید بهاء الدین مجروح

ادامه