وزارت تحصیلات عالی افغانستان
30 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه کشور هندوستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه کشور هندوستان

ادامه
29 جوزا 1396

اطلاعیه کمونیتی کالج تکنالوژی وترمیم تجهیزات پوهنتون طبی کابل

اطلاعیه کمونیتی کالج تکنالوژی وترمیم تجهیزات پوهنتون طبی کابل

ادامه
29 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد فعالیت های غیر قانونی پوهنتون رابعه بلخی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد فعالیت های غیر قانونی پوهنتون رابعه بلخی

ادامه
29 جوزا 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد فعالیت های غیر قانونی پوهنتون رابعه بلخی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد فعالیت های غیر قانونی پوهنتون رابعه بلخی

ادامه
29 جوزا 1396

اطلاعیه دوردوم برنامه ماستری سمستر خزانی پوهنحی زبان وادبیات دیپارتمنت عربی پوهنتون کابل

اطلاعیه دوردوم برنامه ماستری سمستر خزانی پوهنحی زبان وادبیات دیپارتمنت عربی پوهنتون کابل

ادامه