وزارت تحصیلات عالی افغانستان
26 میزان 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

ادامه
25 میزان 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه شبکه تحقیقاتی و تحصیلی جنوب شرق آسیا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه شبکه تحقیقاتی و تحصیلی جنوب شرق آسیا

ادامه
11 میزان 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس ماستری پوهنتون دارالسلام

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس ماستری پوهنتون دارالسلام

ادامه
10 میزان 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تعدادی از نهاد های تحصیلات عالی غیر قابل اعتبار در کشور پاکستان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به تعدادی از نهاد های تحصیلات عالی غیر قابل اعتبار در کشور پاکستان

ادامه
05 میزان 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور کوریا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور کوریا

ادامه