وزارت تحصیلات عالی افغانستان
28 سنبله 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه تحصیلی کوریای جنوبی

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه تحصیلی کوریای جنوبی

ادامه
22 سنبله 1396

اطلاعیه شبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا

اطلاعیه شبکه تحقیقاتی وتحصیلی جنوب شرق آسیا

ادامه
20 سنبله 1396

اطلاعیه پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان

اطلاعیه پوهنتون ملی علوم زراعتی و تکنالوژی افغانستان

ادامه
14 سنبله 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها وموسسات تحصیلات عالی خصوصی

ادامه
06 سنبله 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی کشور در رابطه به پوهنځی های شبانه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی کشور در رابطه به پوهنځی های شبانه

ادامه