وزارت تحصیلات عالی افغانستان
29 اسد 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات

ادامه
18 اسد 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه
16 اسد 1396

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

ادامه
13 اسد 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتونها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه ریاست پوهنتونها ومؤسسات تحصیلات عالی خصوصی

ادامه
13 اسد 1396

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه