وزارت تحصیلات عالی افغانستان
03 ثور 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور سیالستی سریلانکا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور سیالستی سریلانکا

ادامه
30 حمل 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشورسریلانکا

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشورسریلانکا

ادامه
27 حمل 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور آذربایجان

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور آذربایجان

ادامه
23 حمل 1396

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری ۵۰ ٪ پوهنتون چاندیگر ایالت پنجاب کشور هند

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری ۵۰ ٪ پوهنتون چاندیگر ایالت پنجاب کشور هند

ادامه
22 حمل 1396

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

اطلاعیه ریاست پوهنتون ها و موسسات تحصیلات عالی خصوصی

ادامه