وزارت تحصیلات عالی افغانستان
09 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه
09 حوت 1395

اطلاعیه معاونیت امورمحصلان پوهنتون کابل

اطلاعیه معاونیت امورمحصلان پوهنتون کابل

ادامه
09 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه
08 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه
07 حوت 1395

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

اطلاعیه ریاست عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی

ادامه