وزارت تحصیلات عالی افغانستان

  • مدیریت عمومی اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی [ بست 4]
  • مدیریت عمومی انکشاف معیارها استندردها و احصائیه [ بست 4]
  • کارشناس اعتباردهی نهاد های تحصیلات عالی خصوصی [ بست 4]