وزارت تحصیلات عالی افغانستان

  • مدیریت عمومی مصئونیت ، صحت و رسیده گی به شکایات [ بست 4]