وزارت تحصيلات عالي افغانستان

15 حوت 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

خصوصي

مجموع موئسسات تحصيلات عالي خصوصي که در وزارت تحصيلات عالي ثبت و راجستر شده و طبق قانون حق فعاليت را دارند.
موئسسات تحصيلات عالي خصوصي در شهر کابل
شماره نام موئسسه تحصيلات عاليرشته ها
1پوهنتون خصوصي کارداناداره تجارات
کمپيوترساينس
انجنيري
قانون
2پوهنتون خصوصي آمريکاييکمپيوترساينس
اداره تجارات
علوم اجتماعي
حقوق و علوم سياسي
3پوهنتون خصوصي باختراقتصاد
انجنيري
ژورناليزم
حقوق وعلوم سياسي
ديپارتمنت کمپيوتر
ماستري در رشته اداره و تجارت
ماستري در رشته کمپيوتر ساينس
4مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي ميونداقتصاد
کمپيوترساينس
5پوهنتون خصوصي کاتبعلوم اجتماعي
علوم سياسي
کمپيوترساينس
طب معالجوي
حقوق
ماستري در اقتصاد و جامعه شناسي
ماستري حقوق و علوم سياسي
6مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي طبي چراغطب معالجوي
طب دندان
7مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي مريماقتصاد وتجارت
حقوق و علوم سياسي
کمپيوترساينس
8پوهنتون خصوصي خاتم النبيينفقه وحقوق
علوم سياسي وجامعه شناسي
کمپيوترساينس
طب معالجوي
ماستري در رشته هاي حقوق و علوم سياسي
قابلگي عالي
تکنالوژي طبي
اقتصاد
انجنيري
9مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي پيشگاماداره تجارات
کمپيوترساينس
10مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي خاوراندرحالت تعليق است
11مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي رنااقتصاد 
حقوق وعلوم سياسي
کمپيوترساينس
12پوهنتون خصوصي دعوتانجنيري
حقوق وعلوم سياسي
شرعيات
ژورناليزيم
فارمسي
اقتصاد
بدون تعيين رشته ها
طب
13پوهنتون خصوصي  دنياکمپيوترساينس
حقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
14تحصيلات عالي خصوصي سپين غر شعبه کابلطب معالجوي
ستوماتولوژي
تکنالوژي طبي
15پوهنتون خصوصي سلامانجنيري
شرعيات
حقوق وعلوم سياسي
کمپيوترساينس
اقتصاد
16موسسه تحصيلات عالي خصوصي تابششرعيات
اقتصاد
ژورناليزم
حقوق
17پوهنتون خصوصي کاروانحقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
کمپيوترساينس
18پوهنتون خصوصي مشعلحقوق و علوم سياسي
مديريت تجارت BBA
ژورناليزيم
انجنيري
19موسسه تحصيلات عالي خصوصي خانه نوراقتصاد
کمپيوترساينس
20موسسه تحصيلات عالي خصوصي غرجستانحقوق و علوم سياسي
کمپيوترساينس
مديريت تجارت 
اقتصاد
21موسسه تحصيلات عالي خصوصي طلوع آفتابکمپيوتر ساينس
حقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
22موسسه تحصيلات عالي خصوصي ابن سيناحقوق
اقتصاد ومديريت
علوم اجتماعي
انجنيري
کمپيوتر ساينس(تکنالوژي معلوماتي،سافتوير انجنيري)
مترجمي انگليسي
علوم سياسي
ماستري در روابط بين الملل
23 دانشگاه آزاداسلامي ايران شعبه کابل        سيول انجنيري
  ماستري مديرت تجارت 
 ماستري  روابط بين المللي  
   ماستري حقوق جزا  
24موسسه تحصيلات عالي خصوصي گوهرشادحقوق وعلوم سياسي      
حسابداري مالي واداره و تجارت
انجنيري
اقتصاد و مديريت
25موسسه تحصيلات عالي خصوصي ازهرتعليم وتربيه
حقوق وعلوم سياسي
شرعيات
26موسسه تحصيلات عالي خصوصي کابورافارمسي
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
27موسسه تحصيلات عالي خصوصي خوارزميکمپيوترساينس
علوم سياسي
اقتصاد
28 شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي غالبطب
طب دندان
حقوق
اقتصاد
29شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي آرياناطب
حقوق
انجنيري
اقتصاد
30موسسه تحصيلات عالي خصوصي جامعه المصطفيعلوم اسلامي
علوم انساني
فقه و حقوق
31دانشگاه خصوصي پيام نورحقوق 
اقتصاد
 
 
32موسسه تحصيلات عالي خصوصي ميهنتکنالوژي طبي
طب دندان
فارمسي
33موسسه تحصيلات عالي خصوصي عروجحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
34موسسه تحصيلات عالي خصوصي رابعه بلخيانجينيري
کمپيوتر ساينس
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
35موسسه تحصيلات عالي خصوصي افغانانجينيري
شرعيات
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
36موسسه تحصيلات عالي خصوصي سيد جمال الدين افغانحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
37موسسه تحصيلات عالي خصوصي شرقاقتصاد
Disaster management, computer science
38موسسه تحصيلات عالي خصوصي مليطب
حقوق و علوم سياسي
39موسسه تحصيلات عالي خصوصي افغان سويسطب معالجوي
طب دندان 
40موسسه تحصيلات عالي خصوصي ام القرياقتصاد 
حقوق
41موسسه تحصيلات عالي خصوصي زاولحقوق و علوم سياسي
طب
اقتصاد
متمم قابلگي
42موسسه تحصيلات عالي خصوصي استقامتانجينيري
حقوق و علوم سياسي
شرعيات
43موسسه تحصيلات عالي خصوصي جهاناقتصاد
حقوق و علوم سياسي
44موسسه تحصيلات عالي خصوصي افغانستانحقوق و علوم سياسي
 
 
45موسسه تحصيلات عالي خصوصي استقلالحقوق و علوم سياسي
انجنيري
کمپيوتر ساينس
اقتصاد
46پوهنتون خصوصي يومف سويس شعبه کابلماستري در اداره و تجارت
 
47مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي ادراکحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
تعليم و تربيه
48موسسه تحصيلات عالي خصوصي اهل بيتحقوق
شرعيات
49موسسه تحصيلات عالي خصوصي فانوسژورناليزم و ارتباطات
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي
50موسسه تحصيلات عالي خصوصي آشناحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
51مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي بياناقتصاد
حقوق
52مؤسسه تحصيلات عالي پيامحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
53مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي غازي امان الله خاناقتصاد 
کمپيوتر ساينس
54مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي علامهاقتصاد
کمپيوتر ساينس
55مؤسسه تحصيلات عالي مستقبلانجنيري
حقوق و علوم سياسي
56مؤسسه تحصيلات عالي ابوريحانحقوق و علوم سياسي
انجنيري
اقتصاد
57شعبه دوم سپين غر در (کابل)طب 
تکنالوژي طبي
طب دندان
58شعبه دوم غالب در (کابل)طب 
طب دندان
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
59شعبه دوم آريانا در (کابل)طب
حقوق
اقتصاد
انجنيري
موئسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت بلخ
1مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي مولانا جلال الدين بلخيحقوق وعلوم سياسي
طب
تعليم و تربيه
اقتصاد
ژورناليزم 
2مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي ساداتانجنيري
کمپيوتر ساينس
شرعيات
کمپيوترساينس
3پوهنتون خصوصي آرياطب معالجوي
حقوق وعلوم سياسي
انجنيري
کمپيوترساينس
اقتصاد
4موسسه تحصيلات عالي خصوصي تاجطب
حقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
5موسسه تحصيلات عالي خصوصي راه سعادتحقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
انجينيري
تعليم و تربيه
6شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي ابن سيناعلوم اجتماعي
اقتصاد
کمپيوتر ساينس
حقوق و علوم سياسي
7مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي کاووناقتصاد
حقوق و علوم سياسي
8مؤسسه تحصيلات عالي رهنوردطب
حقوق و علوم سياسي
ستوماتولوژي
موئسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت ننگرهار
1پوهنتون خصوصي خراساناقتصاد
علوم بشري
کمپيوتر ساينس
انجنيري
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي سپين غرطب معالجوي
ستوماتولوژي
تکنالوژي طبي
3مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي آريانا انجنيري
حقوق وعلوم سياسي
طب معالجوي
اقتصاد
کمپيوتر ساينس
4موسسه تحصيلات عالي خصوصي الفلاحاقتصاد
انجنيري
حقوق و علوم سياسي
شرعيات
ژورناليزم
5موسسه تحصيلات عالي خصوصي روشانطب
فارمسي
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي 
طب دندان
6موسسه تحصيلات عالي خصوصي التقواحقوق و علوم سياسي 
اقتصاد
موئسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت هرات
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي اشراقحقوق وعلوم سياسي
انجنيري
روانشناسي
ادبيات
شرعيات 
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي غالبطب معالجوي
حقوق وعلوم سياسي
طب دندان
اقتصاد
کمپيوترساينس
3موسسه تحصيلات عالي خصوصي جامي انجنيري
اقتصاد
حقوق وعلوم سياسي
شرعيات
زراعت
طب معالجوي
4موسسه تحصيلات عالي خصوصي آسياانجنيري
حقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
5موسسه تحصيلات عالي خصوصي خواجه عبدالله انصاريحقوق و علوم سياسي
انجينيري
علوم اجتماعي
کمپيوتر ساينس
6موسسه تحصيلات عالي خصوصي الغياثشرعيات
حقوق و علوم سياسي
7موسسه تحصيلات عالي خصوصي کهکشان شرقزبان و ادبيات(ديپارتمنت ژورناليزم و انگليسي)
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي
8مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي هريواکمپيوتر ساينس
ستوماتولوژي
9مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي عاطفيفارمسي
موئسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت پکتيا
1موئسسه تحصيلات عالي خصوصي زم زمانجنيري
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
موئسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت دايکندي
1موئسسه تحصيلات عالي ناصر خسروحقوق وعلوم سياسي
اقتصاد
انجنيري
تعليم و تربيه
موئسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت خوست
1موئسسه تحصيلات عالي خصوصي پاميراقتصاد
کمپيوترساينس
حقوق و علوم سياسي
زبان و ادبيات انگليسي
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي احمد شاه ابداليطب
 
 
۳شعبه تحصيلات عالي خصوصي دعوتحقوق
انجينيري سيول
۴شبعه موسسه تحصيلات عالي خصوصي طلوع آفتاباقتصاد
حقوق و علوم سياسي
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در نيمروز
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي بارکحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
موئسسات تحصيلات عالي خصوصي در فارياب (ميمنه)
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي درخشانمسدود گرديد.
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي رشاداقتصاد
حقوق و علوم سياسي
شرعيات
موئسسات تحصيلات عالي هلمند (لشکرگاه)
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي وادي هلمندطب عمومي 
شرعيات
حقوق
تعليم و تربيه
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي اراکوزياانجنيري
تعليم و تربيه 
حقوق و علوم سياسي
طب معالجوي
3موسسه تصيلات عالي خصوصي بستانجينيري
اقتصاد
حقوق و علوم سياسي
طب معالجوي
کمپيوتر ساينس
موئسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت جوزجان(شبرغان)
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي امير علي شير نواييحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
ساختماني(صنعتي و مدني)
تعليم و تربيه
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت کندز
1شعبه پوهنتون خصوصي سلامشرعيات
اقتصاد
انجنيري
حقوق و علوم سياسي
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت ميدان وردک
1شعبه تحصيلات عالي خصوصي تابشاقتصاد
حقوق و علوم سياسي
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت فراه
1شعبه تحصيلات عالي خصوصي غرجستانحقوق و علوم سياسي
انجنيري
اقتصاد تجارتي و مديريت
کمپيوتر ساينس
موسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت کندهار
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي ميرويس نيکهطب
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي ملاليطب
حقوق و علوم سياسي
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت پروان
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي دانشحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
طب معالجوي
موسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت بغلان
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي حکيم سنائيطب
حقوق و علوم سياسي
اقتصاد
2مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي رويانحقوق و علوم سياسي
تعليم و تربيه
3مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي قدستعليم و تربيه
شرعيات
موسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت تخار
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي فجرستانحقوق و علوم سياسي
انجنيري
اقتصاد
2شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي راه سعادتاقتصاد
انجنيري
تعليم و تربيه
حقوق و علوم سياسي
3موسسه تحصيلات عالي خصوصي خانه دانشحقوق و علوم سياسي
 
4مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي پيمانحقوق و علوم سياسي
تعليم و تربيه
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت کنرها
1موسسه تحصيلات عالي خصوصي تنويرحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
موسسات تحصيلات عالي خصوصي در ولايت غزني
1شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي خاتم النبييناقتصاد
حقوق و علوم سياسي
طب
2موسسه تحصيلات عالي خصوصي خاتم النبيين جاغورياقتصاد
حقوق و علوم سياسي
3مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي سلطان محمود غزنويشرعيات
اقتصاد
موسسه تحصيلات عالي خصوصي در ولايت سمنگان
1شعبه موسسه تحصيلات عالي خصوصي مولانا جلال الدين محمد بلخيحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
موسسات تحصيلات عالي خصوصي در بدخشان
۱موسسه تحصيلات عالي خصوصي برنا‍اقتصاد
مؤسسات تحصيلات عالي خصوصي در بادغيس
1مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي حنظلهتعليم و تربيه
حقوق و علوم سياسي
2مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي حکمتشرعيات
حقوق
مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي در ميدان - وردک
1شعبه مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي تابشحقوق و علوم سياسي
اقتصاد
مؤسسه تحصيلات عالي خصوصي در باميان
۱موسسه تحصيلات عالي خصوصي باميکاحقوق و علوم سياسي

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com