وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی به عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش به آگهی عامه و اطلاع به موقع باورمند است. شما می توانید از طریق این وب سایت اطلاعات و معلومات ذیربط را دریافت کنید.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های لیسانس ، ماستری وفوق لیسانس کشور ترکیه

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور مصر

ادامه