وزارت تحصيلات عالي افغانستان

13 حوت 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

آمريت جندر

طي چند سال اخير از اثر سعي و تلاش همه جانبه مقام رهبري و منسوبين وزارت تحصيلات عالي پيشرفت قابل ملاحظه اي درعرصه بازسازي و رشد نظام تحصيلات عالي رونما گرديده است. هرچند در اين مدت در عرصه تحصيلات عالي کشور توجه به نقش زنان نيز محسوس بوده ؛  اما ميزان مشارکت و سهم گيري زنان در امور اجتماعي و دسترسي شان به منابع، فرصت ها وامکانات  تا هنوز به سطح پائين قرار دارد که ناشي از يک سلسله عوامل گسترده  اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي  بوده و براي برداشتن موانع فرا راه اين همه مشکلات به مبارزه جدي و متعدانه همه اقشار جامعه بخصوص قشر روشنفکر و آگاه کشور نياز است .

افغانستان در طول تاريخ خود داراي مشخصات مختص به خودش در سطح جهان بوده واست.  احترام به زنان ورسيدگي به حقوق آنها از جمله مشاعر ديني و فرهنگي افغانها بوده که بعد از تحولات اخير آسيب پذير گرديده است. بودند و هستند کسانيکه  با استفاده از نام اسلام ودادن تعبيرات نادرست از احکام اسلامي بعضي ها را گمراه و عده ي را مشکوک گردانيده اند و اين فکر کاذب را در آنان القأ نموده اند که گويا زنان کدام حق و حقوق منحصر به فرد خويش را ندارد. در نزد آنان زن صرف  يک موجود توليديست و آنرا بايد در بند و احصار نگه داشت.

 حالانکه هيچ کسي نيست برتر نزد پروردگار جز به تقوا

 اين نوع طرز برخورد با زنان باعث ايجاد شکافهاي عميق در جامعه گرديده و تاثيرات منفي جبران ناپذيري را بجا گذاشت؛ همچنان باعث افزايش آمار بيسوادي، بيکاري، فقر، خطرات صحي و ساير مشکلات ديگر در حيات اجتماعي کشور نيز گرديد.

 اين وضعيت، جامعه روشنفکر را در سطح ملي و بين المللي واداشت تا زنان در تمام تحولاتي که افغانستان آنرا تجربه ميکند  جايگاه خويش را داشته باشند، اينجاست که توجه به زنان يک امرمهم و ضروري پنداشته شد و کوشش ها بر آن شد که زنان از حقوق اسلامي و انساني خود در چوکات قانون اساسي افغانستان بهره مند گردند.

ازاينرو مبارزات در راستاي جندر ( تساوي جنسيت اجتماعي ) تقويت شده  و پلان کاري ملي زنان افغانستان طرح گرديد. اين پلان وثيقه مهم تاريخي است که از حمايت دولت جمهوري اسلامي افغانستان برخوردار است و شامل پلان استراتيژي ملي بوده، تمام ادارت مکلف به اجراو تطبيق آن مي باشد.

پلان کاري ملي براي زنان کشور نتيجه دوسال مشوره با نهادهاي دولتي،  جامعه بين المللي، نخبه گان و کارشناسان بخش هاي خصوصي و جامعه مدني ميباشد.اين پلان در جلسه شوراي وزيران   مورخ 29 ماه ثور 1387 ه ش به تصويب رسيد.به اين اساس رئيس جمهور به تمام نهاد هاي دولت جمهوري اسلامي افغانستان٫ از وزارت خانه ها تا ادارات محلي ولايات هدايت داده است که اهداف و ارزشهاي پلان کاري ملي براي زنان افغانستان را در پلان ها٫  بودجه و برنامه هاي خويش شامل و اجرا  نمايند. وبراي حصول اطمينان از روند تطبيق مکلفيت ها و تعهدات در اين راستا در هر شش ماه گزارش هاي کاري خويش را از طريق وزارت امور زنان به رياست جمهوري ارايه کنند.

وزارت تحصيلات عالي در سال 1387 جهت بهبود وضعيت زنان و رسيدگي به معضلات اساسي شان، نخست مديريت جندر را تحت اثر آمريت حقوقي خويش فعال نموده ثانياً مطابق پلان استراتيژي وزارت تحصيلات عالي و پلان کاري ملي زنان افغان، به فعاليت آغاز نمود.

دراواخر سال 1390 مديريت جندر رسماً به آمريت جندر ارتقا نمود ودر تشکيل وزارت تحصيلات عالي گنجانيده شد.

وظايف عمده آمريت جندر وزارت تحصيلات عالي:

·         نظارت بر تطبيق نپوا به ويژه برنامه با اولويت و ارتقاي ظرفيت در وزارت.

·         نقش اساسي در تدوين پاليسي, پلان , بودجه و تطبيق آنها براي گسترش جندر.

·         ارتباط به منظور همکاري و هماهنگي با شعبات ذيربط.

·         مشوره دهي,  رهنمائي و حمايت کارمندان مراجعه کننده.

·         نشر و توزيع معلومات راجع به جندر به هدف رشد آگاهي کارمندان اين اداره

·         همکاري با مو سسات دولتي .

·         همکاري با زنان در ثبت و راجستر آنها به حيث افراد ذينفع در جامعه.

·         همکاري موثر در ثبت و معلومات و اجصائيه به اساس جنسيت.

·         همکاري با بخش آموزشي و ارتقاي ظرفيت کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي اينکه تمام ترننگ ها از نگاه تساوي حقوق اجتماعي حساس ساخته شود.

·         مشوره موثر در اجراي پاليسي منابع بشري کميسيون اصلاحات اداري و خدمات ملکي و پاليسي تساوي جندر تا نيازهاي زنان مورد توجه قرار گيرد.

·         مشارکت در برنامه هاي انکشافي وزارت تحصيلات عالي جهت حمايت از حقوق زن با تضمين اينکه موضوعات مربوط به جندر در اصول رفتاري کارمندان درک و به صورت قانوني در آمده و مورد حمايت مديران ارشد قرار گيرد

فعاليت ها و دست آورد ها:

امريت جندر وزارت تحصيلات عالي-

·         تجليل از روزهاي ملي و بين المللي جهت تشويق و ياد آوري از کار نامه هاي زنان.

·         تطبيق استراتيژي جندر در سطح وزارت تحصيلات عالي جهت تامين حقوق زنان.

·         حمايت از حقوق و مسووليت هاي زنان در سطح اداره به منظور جلوگيري ازتلف شدن حقوق شان.

·         طرح پلان ها به منظور تطبيق پاليسي تساوي جنسيتي جندر.

·         تنظيم پروگرام هاي ارتقاي ظرفيت براي کارکنان وزارت از نظر جندر . ارايه مشوره هاي لازم.

·         تدوير ورکشاپ ها جهت آگاهي دهي از پاليسي جندر.

·         ايجاد ارتباط و هماهنگي بارياست ها و شرکاي مربوط به منظور تطبيق پاليسي جندر.

هدف رويکرد جندر:

اهداف و برنامه هاي آمريت جندر براساس ارزش هاي اسلامي و ملي استوار بوده که هدف اساسي آن تآمين عدالت اجتماعي و مساوات ميان زنان و مردان در محيط کاري ميباشد.

کاهش خشونت عليه زنان، ارتقاي ظرفيت، بلند بردن سطح مهارتها و توانايي زنان، اشتغال زائي وتشويق زنان به ادامه تحصيل و فعاليت هاي ارزنده حياتي عطف توجه آمريت جندر بوده که اين اداره همواره تلاش ميورزد تا زمينه ها را فراهم ، پستي ها را هموارو موانع را برطرف  نموده اطمينان دهد که زنان با همت و توانا با عزم و اراده راسخ ميتوانند همانند مردان مصدر خدمت به خود، خانواده و مهين خويش گردند.

وزارت تحصيلات عالي از ارائه همچو برنامه ها که سبب افزايش گروه هاي منزوي به خصوص زنان گردد، به طور جدي حمايت ميکند.

·         ادغام و گسترش جندر در پاليسي ها بودجه ها اصول رفتاري قوانين مقررات.

·         توزيع مساويانه فرصت ها منابع و منفعت ها براي زنان و مردان در يک اجتماع .

·         ايجاد شرايطي که در آن زنان و مردان داراي حقوق مساوي بوده و منحيث افراد ذينفع از هر گونه امتيازات و کمک ها به طور مساويانه مستفيد گردند..

·         تغير و بهبود در وضعيت زنان در اداره عامه.

·         کاهش ورفع محروميتها و محدويت هاي زنان  در عرصه کاري.

·         انکشاف منابع بشري زنان در اداره عامه.

·         افزايش مشارکت زنان در انکشاف ملي.

تعريف جندر:

جندر غالبا به عنوان نادرست آن يعني مسائل مربوط به زن درک ميشود. معناي جندر هنوز هم مبهم است و براي بسياري از مردم مسئله احساسي مي باشد و شايد دليلش اين است که کلمه معادل در زبان دري يا پشتو براي اين اصطلاح وجود ندارد.

 در حاليکه روابط اجتماعي فعاليت و نقش زن ومرد در جامعه را جندر گويند. ويا به عباره ديگر جندر راجع به نقش و مسووليت هاي حقوق روابط و شخصيت زنان و مردان که در جامعه برايشان تعين است بحث مينمايد. اينکه چگونه اين نقش و مسووليت ها حقوق و روابط و شخصيت زنان و مردان بالاي يک ديگر تاثير مينمايد جندر متوجه خاصيت و محرکه آنان مي شود.

جندر طريق زن بودن ومرد بودن را با معيارهاي اجتماعي تشريح ميکند. تقسيم کاربه اساس  جندر،روابط بين زن ومرد، تفاوت درنقشها، رفتار وانتظارات فردي واجتماعي از زن بودن ومرد بودن ولي تمام آنچه که گفته شد همراه با تغييرات درفرهنگ، طبقات اجتماعي، زمان و مکان تغييرميکند.

به گفته شادروان اکادميسين پوهاند دکتور جاويد "راست است که جز جوانمردان زن را گرامي نميدارند و جز فرومايگان ايشان را خوار نمي کنند‌." خداوندگار بلخ در مثنوي شريف مردي را که بر زن تحکم و زورگويي روا ميدارد «‌جاهل‌» خوانده و مردي را که جانب حرمت و عزت زن را نگه ميدارد  


گفت پيغمبر که زن بر عاقلان


غالب آيد سخت بر صاحبدلان


باز بر زن جاهلان غالب شوند


زان که ايشان تند و بس خيره روند


کم بودشان رقت و لطف و‌داد


زانکه حيوانيست غالب بر نهاد


مهر و رقت وصف انساني بود


خشم و شهوت وصف حيواني بود


پرتو حق است و آن معشوق نيست


خالق است گويا آن مخلوق نيست


ابيات فوق در بيان حديث «‌انهن يغلبن العاقل و يغلبهنّ الجاهل‌» است‌.


در دين مقدس اسلام نظريه تحقير آميزي نسبت به زن از لحاظ سرشت و طينت وجود ندارد ‌زن نظير و همتاي مرد است و از لحاظ خلقت يار و ياور موجب شادماني خاطر و زينت زندگي اوست‌.  


در فرهنگ اصيل ما حق و حقوق مادر تا آنجاست که گفته اند «‌بهشت زير کف پاي مادرانست‌»  

از همين جاست که با توجه دولت جمهوري اسلامي افغانستان آمريت هاي جندر در تشکيل وزارت هاي مختلف ايجاد گرديد تا پديده هاي شوم ، سنت هاي نا بجا و تابو هاي که طي سالها پيکر جامعه افغاني را آزرده و  سنت هاي زن ستيزي براي هميش از جامعه افغاني ريشه کن گردد تا  زن به مثابه  نيمي از پيکر جامعه ما از حقوق حقه شان ديگر محروم نگرديده و منحيث عضو فعال دوشادوش مردان در خدمت به وطن و مردم شان کوشش نمايند.

آمريت جندر وزارت تحصيلات عالي با توجه هيات رهبري اين وزارت برنامه هاي جامع و موثر را در اين راستا روي دست داشته و مجدانه آنرا يکي پس از ديگر تطبيق مي نمايد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com