وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج درمورد بورسیه کشور چین

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های تحصیلی کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد پروگرام یک ساله دارماسیسوا

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج درمورد کاندیدان وزارت کارواموراجتماعی شهدا ومعلولین

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس های لیسانس ماستری ودوکتورای کشور قبرس

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس ها در مورد بورس های ماستری پو هنتون چاندیگر هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها در مورد بورس های مقاطع ماستری ودوکتورا برونای دارالسلام

ادامه

اطلاعیه بورسیه تحصیلی ماستری و دکتورای کشور فرانسه

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه در مورد بورسیه تحصیلی پوهنتون آمریکای بیروت

ادامه

اطلاعیه ارتباط خارجه در مورد بورسیه دوکتورا کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

ادامه