وزارت تحصيلات عالي افغانستان

15 حوت 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

آمريت استخدام

گزارش بخـــش آمريت اسـتخدام :

1.      به تعداد (1975) قطعه مکاتيب اجرااءً شده است

2.      به تعداد (180) پيشنهاد تقرر وانفکاک اجرااگرديده است . وبعداز منظور مقام (پ 2) وتقرر انفکاک ترتيب شده است .

3.      به تعداد(120) بست به اعلان گذاشته شده و(1425) فورم توزيع شده است .

4.      (720) تن کانديدان بست هاي رقابتي شارت لست گرديدند ،که از جمله (580) تن جهت سپري نمودن امتحان رقابتي بست ها حاضر گرديدند.

5.      (90) تن بعد از سپري نمودن امتحان رقابتي بست ها را احراز نمودند و (30) بست به اعلان مجدد گذاشته شد.

6.      تعينات از واحد هاي دومي مرکزو ولايات مطالبه گرديد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com