وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور مصر

ادامه

درمورد بورسیه جا پان اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورس های لیسانس کشور قطر

ادامه

درمورد بورسیه کشور اندونیزیا اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس های ماستری و دوکتورای کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس ما ستری و دوکتورا کشور سلواک

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری MEXT جاپان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسها در مورد بورسیه های ماستری ( KNB ) کشور اندونیزیا

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور کوریای جنوبی

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس های ماستری و دوکتورای کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ارتباط خارجه در مورد بورسیه دوکتورا کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

ادامه