وزارت تحصیلات عالی افغانستان

رعایت نظافت و دسپلین پذیری از جمله مشخصات یک محصل خوب بوده و باید به آن توجه صورت گیرد

وزیر تحصیلات عالی بر افزایش کمک های آلمان به ویژه در بخش بورسیه های تحصیلی برای دختران شد

وزیر تحصیلات عالی در دیداری با رئیس ادارهUSAID روی چگونگی مصرف کمک 92 میلیون دالری این اداره بحث و تبادل نظر نمود

پوهنوال دوکتور فریده مومند وزیر تحصیلات عالی پلان صد روز نخست وزارت تحصیلات عالی را به رئیس جمهور افغانستان پیشکش نمود.

دو پایه دستگاه تشخیص بیماری میرگی و گراف دماغ به پوهنتون طبی کابل مساعدت شد

وزیر تحصیلات عالی از جریان دروس محصلان پوهنتون کابل دیدن کرد

وزیر تحصیلات عالی از مجروحین حادثه پوهنتون کابل عیادت نمود

پیام تسلیت و همدردی وزارت تحصیلات عالی به مناسبت وفات پوهاند دوکتور صفت الله سیدالی استاد پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی

وزیرتحصیلات عالی از طریق ویدیو کنفرانس با مسوولین پوهنتونها و مؤسسات تحصیلات عالی صحبت نمود

وزیر تحصیلات عالی از هدایات قبلی در مورد حل مشکلات لیلیه اناث، ارزیابی به عمل آورد

وزیر تحصیلات عالی با کارمندان ریاست پلان و پالیسی دیدار نمود

به منظور بهبود کیفیت دوا درکشور، نشستی در پوهنتون کابل دایر گردید

وزیر تحصیلات عالی بر تصویب قانون تحصیلات عالی از سوی شورای ملی کشور تاکید کرد

وزیر تحصیلات عالی وضعیت شفاخانه کادری میوند را بررسی نمود

منسوبان ریاست نشرات وزارت تحصیلات عالی تقدیر شدند

تذکره الکترونیکی یکی از نیاز های مبرم جامعه ما می باشد

شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی تشکیل جلسه داد

وزیر تحصیلات عالی از لیلیه نسوان پوهنتون کابل دیدن نمود

وزیر تحصیلات عالی با مسوولان ریاست عمومی امتحانات دیدن نمود

از 29 تن کارمندان ادارات مختلف دولتی که اسناد ماستری شان را از کشور جاپان به دست آورده اند، تقدیر به عمل آمد


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی به عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش به آگهی عامه و اطلاع به موقع باورمند است. شما می توانید از طریق این وب سایت اطلاعات و معلومات ذیربط را دریافت کنید.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در رابطه به بورس های کشور جاپان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس تحصیلی کشور تاجکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های تحصیلی کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های گروپی

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به تحقیقات علمی در پوهنتون دولتی مسکو

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس های پژوهش(ریسرج)MEXT کشور جاپان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس های ماستری کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد بورس های ماستری کشور تایلند

ادامه