وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

پروژۀ پروموت مؤسسۀ بنیاد آسیا وادارۀ انکشاف بین المللی ایالات متحدۀ امریکا برای زنان افغان بورسیه های تحصیلی فراهم می کند

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور تاجیکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج درمورد بورسیه کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد دو سیت بورسیه قزاقستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورسیه های ماستری ودوکتورا کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس های ماستری و دوکتورای کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس ما ستری و دوکتورا کشور سلواک

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورسیه های ماستری ودوکتورا کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس ها در مورد بورس های ماستری و دوکتورای کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ارتباط خارجه در مورد بورسیه دوکتورا کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس دوکتورا وفوق دوکتورا کشور سویس

ادامه