وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های لیسانس کشور کوریای جنوبی

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های لیسانس کشور روسیه

ادامه

اطلاعیه مجدد وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد برنامه آموزشی یکساله کشور اندونیزیا

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد دو سیت بورسیه قزاقستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در رابطه به بورسیه های ماستری کشور کوریای جنوبی

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری کشور روسیه

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورس های ماستری کشور هنگری

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور روسیه

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های دوکتورا کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

ادامه