وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس کشور تاجکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در مورد بورس های کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه برنامه کوتاه مدت کشور پولند از طرف یونسکو

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج در رابطه به بورس های کشور جاپان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی درخارج در مورد بورس های تحصیلی کشور مصر

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به تحقیقات علمی در پوهنتون دولتی مسکو

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس های ماستری و دوکتورای کشور بنگله دیش

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس های پژوهش(ریسرج)MEXT کشور جاپان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در رابطه به بورس های ماستری کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس

ادامه