وزارت تحصیلات عالی افغانستان


به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

به وب سایت وزارت تحصیلات عالی خوش آمدید!

وزارت تحصیلات عالی با عرضه خدمات با کیفیت و مخلصانه متعهد بوده و برای نیل به اهداف خویش در مطابقت به ستراتیژی ملی تحصیلات عالی به آگاهی عامه و اطلاع رسانی به موقع باورمند است.

ادامه

دیپلوم ها

Validate Your Diploma


آخرین بورسیه ها

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های لیسانس کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه دفتر بنیاد آسیا در رابطه به بورسیه های تحصیلی لیسانس برای قشر اناث در پوهنتون های خصوصی

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لیسانس کشور امارات متحده عربی

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درمورد بورسیه لسانس کشور هندوستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد دو سیت بورسیه قزاقستان

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های ماستری کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های مقطع ماستری کشور فرانسه

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه وتنظیم بورس های فوق لیسانس در مورد نتایج امتحان بورسیه ماستری کشور هند

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی درموردبورسیه های دوکتورا کشور پاکستان

ادامه

اطلاعیه ریاست ارتباط خارجه و تنظیم بورسهادر مور دو سیت بورسیه دوکتورا کشور مکسیکو

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های ماستری و دوکتورای کشور مصر

ادامه

اطلاعیه وزارت تحصیلات عالی در مورد بورسیه های دوکتورای کشور سویس

ادامه

اطلاعیه ریاست تحصیلات عالی در خارج درمورد بورسیه کشور مصر

ادامه