وزارت تحصيلات عالي افغانستان

12 دلو 1393

صرف براي کارمندان وزارت:

ايميل آدرس:

براي نمونه: prefix@mohe.gov.af
کلمه عبور:

طرزالعمل هاي امتحانات کانکور

 

ضرورت ساختن طرزالعمل هاي جداگانه فارغان صنوف چهاردهم تربيه معلم، تخنيکي و مسلکي، علوم صحي و علوم ديني

1. ارزيابي دقيق داوطلبان توسط پوهنځي ها و ديپارتمنت هاي مربوطه.

2. پلان پذيرش سالانه اين کتگوري داوطلبان.

3. هماهنگ ساختن مفردات درسي انستيتيوت ها با پوهنځي ها و ديپارتمنت هاي مربوطه.

4. جذب دقيق داوطلبان در صنف مربوطه.

5. کم شدن فشار کار بالاي رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي.

6. استقلاليت تدريجي اکادميک پوهنتون ها.

در پرتو موارد فوق، طرزالعمل هاي ذيل در سال 1389 تهيه و ترتيب گرديده و به منصه اجرا قرار مي گيرد:

طرزالعمل پذيرش فارغان صنوف 12 مدارس ديني و 14

دارالعلوم ها در پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي

فارغان صنوف 14 دارالعلوم ها تحت شرايط ذيل به پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي کشور جذب ميگردند:

1- داشتن سند فراغت صنف 14 از دارالعلوم مربوط ، تائيد وتصديق آن از مراجع ذيربط.

2- پوره نمودن 80 فيصد نمرات دوره تحصيل و تصديق آن از مراجع مربوطه.

3- سپري نمودن مؤفقانه امتحان اختصاصي مطابق مفردات مضامين لازمي ديپارتمنت هاي مربوطه.

4- فارغان صنوف 14 دارالعلوم ميتوانند صرف در پوهنځي هاي شرعيات ، ديپارتمنت هاي عربي پوهنتون ها و ديپارتمنت هاي تعليمات اسلامي پوهنتونها جذب گردند.

5- فارغان صنوف 14 دارالعلوم هاي داخل و خارج مرز سر از سال 1389 در رشته تعليمات اسلامي پوهنځي هاي شرعيات و ديپارتمنت هاي عربي و تعليمات اسلامي پوهنتونها بدون تنزيل پذيرفته مي شوند. و وزارت معارف مضامين لازم حقوقي را در مشوره با پوهنځي شرعيات پوهنتون کابل در نصاب تعليمي دارالعلوم ها شامل مي سازد

6- براي اخذ امتحان اختصاصي داوطلبان واجد شرايط کميته هاي اختصاصي امتحانات علوم ديني در پوهنتون کابل ، پوهنتون تعليم وتربيه کابل ، پوهنتون ننگرهار، پوهنتون هرات و پوهنتون بلخ ايجاد ميگردد.

7- پوهنتون هاي فوق الذکر ، فورم ثبت نام مؤرد نياز خويش را از رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي مطالبه و در مقابل هرفورم مبلغ 200 افغاني از داوطلب اخذ و جهت تحويلي به واردات دولت برياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي اصولاً انتقال ميدهد.

8- براي اخذ امتحان اختصاصي داوطلبان واجد شرايط در پوهنتون هاي فوق الذکر کميته هاي اختصاصي امتحانات علوم ديني ايجاد ميگردد.

9- سوالات امتحان اختصاصي توسط کميته هاي اختصاصي علوم ديني امتحانات ، بوسيله استادان رشته هاي مربوطه به شکل چهارجوابه تنظيم و ترتيب ميگردد.

10- تعداد سوالات 100 بوده و هر سوال يک نمره داشته و مجموعه نمرات 100 ميباشد.

11- حد اقل نمره کاميابي 60 بوده و در صورتي که تعداد داوطلبان زياد و ظرفيت محدود باشد ، نمره کاميابي نظر به ظرفيت رشته مربوطه به شکل رقابتي بلند ميرود.

12- بعد ازاخذ امتحان اختصاصي ، پوهنتون هاي فوق الذکر يک کاپي لست مشمولين امتحان به تفکيک کامياب ، ناکام و رشته مربوطه را به رياست امتحانات و کاپي ديگر آنرا به رياست مؤسسات تحصيلات عالي ( رياست محصلان ) ارسال ميدارند.

13- تمام پوهنتون هاي فوق الذکر مکلف اند تا مطابق طرزالعمل اجراآت يکسان داشته باشند.

14- جذب فارغان صنوف 12 مدارس ديني به پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي از طريق امتحان کانکور اختصاصي رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي صورت ميگيرد.

15- نظر به پيشنهاد معينيت محترم تعليمات اسلامي ازمعرفي فارغان صنوف 12 کانکور عمومي به دارالعلوم ها صرف نظرگردد.

16- رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي طرزالعمل ازيابي امتحانات اختصاصي علوم ديني را تدوين و بدسترس پوهنتونهاي مربوطه قرار ميدهند.

17- اين طرزالعمل درجلسه مشترک مسئولين وزارت تحصيلات عالي و وزارت معارف ، مؤرخ 20/ 7/1389 تصويب و بعد از امضاء قابل اجرا ميباشد.

محترم الحاج پوهاند دوکتوربري صديقي رئيس امتحانات وزارت تحصيلات عالي

· پوهاند محمد حسن رشيق رئيس انسجام امور اکادميک وزارت تحصيلات عالي.

· پوهندوي دين محمدگران رئيس پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل

· پوهنمل عبدالرزاق وردک استاد پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل

· پوهنوال محمد ابراهيم مرزايي استاد پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل

· پوهنمل دوکتور محمد اياز نيازي استاد پوهنحي شرعيات پوهنتون کابل.

· محمد عارف ملک يار رئيس عمومي دارالعلوم هاي معارف.

· دوکتورشفيق معين تعليمات اسلامي وزارت معارف

· پوهنوال محمدعثمان بابري معين تدريسي وزارت تحصيلات عالي

طرزالعمل پذيرش فارغان ليسه ها و انستيتوت هاي مسلکي

و تخنيکي در پوهنتون هاومؤسسات تحصيلات عـالــــــــي

فارغان ليسه ها و انستيتوت هاي مسلکي و تخنيکي با داشتن شرايط ذيل در مؤسسات تحصيلات عالي جذب ميگردند:

1- موجوديت رشته مربوطه در پوهنتون ها و مؤسسات تحصيلات عالي با ملاحظه تائيد نصاب تعليمي آن از طرف پوهنځي مربوطه .

2- داشتن سند فراغت از انستيتوت مربوطه و تصديق و تائيد آن از مراجع ذيربط.

3- انجام دوسال کار در رشته مربوطه بعد از فراغت براي فارغانيکه ازطريق امتحان کانکور صنف دوازدهم معرفي شده باشند ( سکتور دولتي و خصوصي ).

4- فارغانيکه از طريق امتحان کانکور به انستيتوت هاي مسلکي و تخنيکي معرفي نشده باشند و دوره پنج ساله تعليمات تخنيکي و مسلکي را تکميل کرده باشند ، بعد از فراغت ميتوانند در امتحان اختصاصي اشتراک نمايند.

5- پوره نمودن 80 فيصد نمرات دوره تحصيلي ( صنوف 13 و14 ) و تصديق آن از مراجع مربوطه.

6- سپري نمودن مؤفقانه امتحان اختصاصي.

7- فارغان انستيتوت هاي مسلکي و تخنيکي بعد از سپري نمودن مؤفقانه امتحان اختصاصي در سال دوم پوهنځي مربوطه شامل ميگردند.

8- براي اخذ امتحان اختصاصي داوطلبان واجد شرايط در رشته هاي مربوطه ، با در نظرداشت کريدت ها و ظرفيت، کميته هاي اختصاصي امتحانات در پوهنتون هاي مربوطه ايجاد ميگردد.

9- امتحان اختصاصي رشته هاي فوق الذکر در پوهنځي هاي مربوطه ،پوهنتون کابل، پوهنځي هاي مربوطه پوهنتون پوليتخنيک کابل در مرکز و درصورت موجوديت داوطلبان در ولايات ، در پوهنځي هاي مربوط پوهنتون هرات، پوهنتون بلخ و پوهنتون ننگرهار اخذ مي گردد.

10- پوهنتون هاي فوق الذکر فورم ثبت نام مورد نياز خويش را از رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي اخذ و درمقابل هرفورم مبلغ 200 افغاني از داوطلب اخذ و جهت تحويلي به واردات دولت برياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي اصولاً انتقال ميدهند.

11- سوالات امتحان اختصاصي توسط کميته هاي امتحانات اختصاصي ومسلکي پوهنتون هاي فوق الذکر توسط استادان رشته هاي مربوطه به شکل چهارجوابه تنظيم و ترتيب ميگردد.

12- تعداد سوالات براي هر رشته 100 بوده و هرسوال يک نمره دا شته و مجموع نمرات 100 ميباشد.

13- حد اقل نمره کاميابي 60 بوده و در صورتي که تعداد داوطلبان زياد و ظرفيت محدود باشد ، نمره کاميابي نظر به ظرفيت رشته مربوطه به شکل رقابتي بلند ميرود.

14- بعد از اخذ امتحان اختصاصي ، پوهنتون هاي فوق الذکر يک کاپي لست مشمولين امتحان به تفکيک کامياب، ناکام ورشته مربوطه به رياست امتحانات و کاپي ديگر آنرا به رياست مؤسسات تحصيلات عالي ( رياست محصلان ) ارسال ميدارند.

15- تمام پوهنتون هاي ذيدخل مکلف اند تا مطابق طرزالعمل اجراآت يکسان داشته باشند.

16- جذب فارغان صنوف 12 مکاتب تخنيکي و مسلکي به مؤسسات تحصيلات عالي از طريق امتحان کانکور اختصاصي رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي صورت مي گيرد.

17- رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي طرزالعمل ارزيابي امتحانات اختصاصي مسلکي را تدوين و به دسترس پوهنتون هاي مربوطه قرار دهند.

18- اين طرزالعمل در جلسه مشترک مسئولين وزارت تحصيلات عالي و وزارت معارف ، مؤرخ 20 / 7 / 1389 تصويب و بعد از امضاء قابل اجرا ميباشد.

محترم الحاج پوهاند دوکتوربري صديقي رئيس امتحانات وزارت تحصيلات عالي

· پوهندوي عزت الله عابد رئيس پوهنتون پوليتخنيک کابل

· پوهندوي دوکتور امان الله حميدزي رئيس پوهنتون تعليم وتربيه کابل

· محمدرزاق نوري رئيس تعليمات تخنيکي و مسلکي وزارت معارف

· محمدسرورعزيزي معين تعليمات تخنيکي و مسلکي وزارت معارف

· پوهنوال محمدعثمان بابري معين تدريسي وزارت تحصيلات عالي

طرز العمل پذيرش فارغان صنوف 14 تربيه معلم درپروگرامهاي داخل خدمت

وخارج خدمت پوهنتونها وموسسات تحصيلا ت عالي تعليم وتربيه

داوطلبان فارغ صنوف 14 تربيه معلم تحت شرايط ذيل درپوهنحي ها وموسسات تعليم وتربيه مرکزوولايات درپروگرامها ي داخل خدمت وخارج خدمت جذب ميگردد .

1- تصديق وطي مراحل سندفراغت صنف 14 ومعلم بودن درفورم ثبت نام ازمراجع مربوطه

2- مطابق لايحه شمول امتحانات موسسات تحصيلات عالي ونيمه عالي ، فارغان سال 1388 وبعدازآن (تربيه معلم ) درسال سوم وفارغان قبل ازسال 1388 بايک سال تنزيل درسال دوم پوهنحي هاي تعليم وتربيه دررشته مربوطه جذب ميگردد.

3- فارغان صنوف 14 تربيه معلم که علاقمند ادامه تحصيل درپروگرام خارج خدمت پوهنحي ها ي تعليم وتربيه باشند مکلف اند بعدازفراغت صنف 14مدت دوسال خدمت معلمي را انجام دهند .

4- سپري نمودن موفقانه امتحان رشته اختصاصي .

5- امتحان اختصاصي رشته مربوطه توسط کميته امتحانات پوهنتون ها ويا پوهنحي هاي تعليم وتربيه مربوطه اخذ ميگردد .

6- پروگرام امتحانات اختصاصي داخل خدمت وخارج خدمت براي فعلأ درپوهنتون تعليم وتربيه کابل ، پوهنتون بلخ ، پوهنتون هرات ، پوهنتون کندهار وپوهنتون ننگرهارراه اندازي ميگردد .

7- پوهنتون ها ي فوق الذکر فورم ثبت نام مورد نياز خويش را ازرياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي اخذ ودرمقابل هرفورم 200 افغاني ازداوطلب اخذ وجهت تحويلي به واردات دولت برياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي انتقال ميدهد .

8- پوهنتون هاي فوق الذکر يک کاپي لست داوطلبان کامياب را به تفکيک رشته ها برياست امتحانات وکاپي ديگري آنرا به رياست موسسات تحصيلات عالي ( رياست محصلان ) ارسال ميدارند.

9- سوالات امتحانات اختصاصي توسط کميته هاي امتحانات پوهنتون هاي فوق الذکر توسط استادان رشته هاي مربوطه به شکل چهار جوابه تنظيم وترتيب ميگردد .

10- تعداد سوالات براي هر رشته 100 سوال بوده ، هرسوال يک نمره داشته ومجموع نمرات (100) ميباشد .

11- حداقل نمره کاميابي 60 بوده ودرصورتيکه تعداد داوطلبان زياد وظرفيت محدود باشد نمره کاميابي نظربه ظرفيت رشته مربوطه به شکل رقابتي بلند ميرود .

12- معلمين فارغ صنوف 12 ميتوانند درپروگرامها داخل خدمت تربيه معلم وزارت معارف ويا درامتحان عمومي کانکوراشتراک نمايند .

13- پوهنتون هاي فوق الذکر مکلف اند تا مطابق طرزالعمل اجراات يکسان داشته باشند.

· پوهانددکتوربري صديقي رئيس امـتـحــانات

· پوهندوي داکترامان الله حميدزي رئيس پوهنتون تعليم وتربيه کابل

· پوهندوي داکترمرتضي مهران معاون امورمحصلان پوهنتون تعليم وتربيه کابل

· پوهنوال عبدالحکيم خاکسار استاد ديپارتمنت دري پوهنحي ادبيات پوهنتون تعليم وتربيه کابل

· پوهنمل گل نظير نظيمي امرکميته امتحانات رياست امتحانات

طرز العمل پذيرش فارغان انستيتوت هاي نيمه عالي علوم صحي

درموسسات تحصيلات عالي

فارغان انستيتوت هاي نيمه عالي علوم صحي با داشتن شرايط ذيل درموسسات تحصيلات عالي جذب ميگردد :

1- تصديق فراغت از انستيتوت مربوطه.

2- پوره نمودن 80 فيصد نمرات مضامين دوره تحصيلي وتصديق آن از مراجع مربوطه.

3- انجام دو سال کار در رشته مربوطه بعد از فراغت. (سکتور دولتي و خصوصي)

4- سپري نمودن موفقانه امتحان اختصاصي .

نوت: چون نصاب تعليمي هيچ کدام ازرشته هاي علوم صحي ( فارمسي، پــروتـيـزدنـدان، تکنالوژي طبي، راديولوژي، فزيوتراپي، نرسنگ و قابلگي) با مضامين سال اول پوهنحي هاي پوهنتون طبي کابل و پوهنحي فارمسي مطابقت نميکند بنأ امتحان اختصاصي ازمفردات مضامين صنف P C B طب، صنف اول نرسنگ وصنف اول فارمسي تهيه وترتيب گردد تا بعدأ کريـدت هاي همين مضامين درسال اول محاسبه گردد.

5- داوطلبان فارغ انستيتوت هاي نيمه عالي علوم صحي بعداز سپري نمودن مـوفقانه امتحان اختصاصي در سال دوم پوهنحي مربوطه شامل ميگردد.

6- سوالات امتحان اختصاصي ازمضامين صنف P C B طب ، صنف اول نـرسنگ و صنف اول پوهنحي فارمسي با تناسب حجم درس ومفردات ساخته شده وامتحان اختصاصي آن توسط کميته امتحانات پوهنتون طبي کابل به حضور داشت نماينده هاي رياست امتحانات، رياست انستيتوت علوم صحي غضنفر و پوهنحي فارمسي اخذ ميگردد.

7- سالانه به هرپوهنحي به تعداد سه تا پنج نفر باداشتن نمرات بلند و پــــوره نمودن شرايط لازم جذب ميگردد .

8- پوهنتون طبي کابل فورمه هاي ثبت نام مورد ضرورت خويش را از رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي اخذ و توسط داوطلبان تکميل و طي مراحل مي نمايند.

9- رياست پوهنتون طبي کابل درمقابل هر فورم 200 افغاني ازداوطلب اخــــذ وجهت تحويلي به واردات دولت برياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي انتقال ميدهد.

10- سوالات امتحان اختصاصي 100 سوال شکل چهارجوابه ازمضامين صنف P C B طــب، صنف اول نرسنگ و صنف اول پوهنحي فارمسي توسط استادان مسلکي تهيه وترتيب ميگردد. (هرسوال 1 نمره ومجموع نمرات 100 ميباشد).

11- حداقل نمره کاميابي 60 بوده اما درصورتيکه تعداد داوطلبان زياد وظرفيت محدود بـــاشند داوطلبان با بلندترين نمرات به رشته هاي مربوطه جذب ميگردد.

  • پوهانددکتوربري صديقي رئيس امتحانات

  • پوهنوال دکتورعبدالحنان بري معاون محصلان پوهنتون طبي کابل

  • پوهنوال دکتورمقصودي ستانکزي رئيس پوهنحي معالجوي

  • پوهنمل آقامحمد ژکفر معاون پوهنحي فارمسي

  • پوهنيار دکتورصنيع الله زلمي سرپرست رياست انستيتوت علوم صحي غضنفر

  • دوکتورعبدالحبيب روفي آمر استخدام وزارت صحت عامه

  • دوکتورعبدالستار جبارزي آمرعلمي وتخنيکي ولايات وانستيتوت پوهاند غضنفر

طرزالعمل کارکميته هاي امتحانات اختصاصي فارغان صنوف 14،

علوم ديني، تخنيکي و مسلکي، تربيه معلم و انستيتوت هاي صحي

مقدمه : اين طرزالعمل بروفق طرزالعمل پذيرش فارغان صنوف 14 به منظور تنظيم فعاليت کميته هاي امتحانات اختصاصي در پوهنتون ها وضع گرديده است.

1- کميته هاي اختصاصي امتحانات علوم ديني، تخنيکي و مسلکي، تربيه معلم و علوم صحي در پوهنتون هايي که در طرزالعمل پذيرش فارغان صنوف 14 مشخص گرديده ايجاد مي گردد.
( اِلي اخير ماه عقرب ).

2- ترکيب کميته هاي اختصاصي قرار ذيل مي باشد:

· معاون امورمحصلان پوهنتون به حيث رئيس.

· رؤساي پوهنځي مربوط به حيث عضو.

· استادان مسلکي براي هر رشته ( 5 – 3 ) تن به حيث عضو.

3- رياست امتحانات وزارت تحصيلات عالي ، نمونه هاي فورم هاي ثبت نام فارغان صنوف 14 علوم ديني، تخنيکي ومسلکي، تربيه معلم و علوم صحي را تهيه و ترتيب و به تعداد ضرورت به نماينده هاي پوهنتون ها تسليم نمايند.

4- اعلان ثبت نام داوطلبان در پوهنتون هايي که در طرزالعمل پذيرش فارغان صنوف 14 مشخص گرديده است. (از اول قوس اِلي 30 قوس 1389 ).

5- فورم هاي ثبت نام داوطلبان توسط نماينده هاي پوهنتون ها از رياست امتحانات اخذ و بعد از تکميل و طي مراحل قبل از امتحان يکجا با پول آن اُصولاً به رياست امتحانات جهت تحويلي به واردات دولت تسليم نمايند.

6- تهيه سوالات توسط کميته هاي امتحانات اختصاصي ، با رعايت پروگرام هاي انستيتوت ها و تقاضاي پوهنتونها مطابق طرزالعمل پذيرش فارغان صنوف14صورت ميگيرد. ( ازاول جدي اِلي 30 جدي 1389 )

7- اعلان تاريخ امتحانات اختصاصي فارغان 14 در يک وقت معين با درنظرداشت آماده گي هاي لازم توسط کميته هاي امتحانات اختصاصي صورت مي گيرد.( از 10 اِلي 15 دلو 1389 ).

8- ارزيابي پارچه هاي امتحان ، با درنظرداشت جذب داوطلبان کامياب در رشته هاي مورد نظر مطابق طرزالعمل پذيرش فارغان صنوف 14 صورت مي گيرد. ( از15 دلواِلي 15 حوت سال 1389 ).

9- رياست امتحانات ازطريق کميته امتحانات ازجريان امتحان وارزيابي آن نظارت مي نمايد.

10- اعلان نتايج امتحانات اختصاصي توسط کميته هاي امتحانات اختصاصي پوهنتونها
و ارسال لست مشمولين امتحان به تفکيک کامياب ، ناکام و رشته به رياست امتحانات ورياست مؤسسات تحصيلات عالي ( اِلي اخيرماه حوت سال 1389 ).

11- رعايت معيار ها ، تأمين عدالت وشفافيت در جريان پروسه امتحان جداً توسط کميته امتحان اختصاصي در نظر گرفته مي شود.

12- براي اعضاي کميته امتحانات اختصاصي و کارمنداني که در پروسه ثبت نام همکاري مي نمايند، طبق معيار هاي مالي و اداري و پروپوزل منظورشده، حق الزحمه تاديه مي گردد.

Copyright© 2014 Ministry of Higher Education
Powered & Developed by ICTA - info@icta-co.com